SFS 2007:1448 Lag om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

071448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1387) om statens
upplåning och skuldförvaltning;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1988:1387) om statens

upplåning och skuldförvaltning ska ha följande lydelse.

7 §

2

Regeringen ska från och med 2008 och därefter vartannat år i en skri-

velse till riksdagen utvärdera förvaltningen av statsskulden. Skrivelsen ska
senast den 25 april överlämnas till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU:2, rskr. 2007/08:112.

2

Senaste lydelse 1998:659.

SFS 2007:1448

Utkom från trycket

den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007