SFS 2007:1449 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 55 kap. 2 och 5 §§ inkomstskatte-

lagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

55 kap.

2 §

Ersättning som betalas ut av garantimyndigheten enligt lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti anses utbetald av det institut där insätt-
ningen gjorts.

5 §

2

Ersättning som betalas ut av garantimyndigheten enligt lagen

(1999:158) om investerarskydd eller av en försäkringsgivare på grund av en
försäkring som ett värdepappersbolag tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen ska anses utbe-
tald av det institut där investeringen finns.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna i deras nya lydelser tillämpas även i fråga om ersätt-

ning som Insättningsgarantinämnden betalat ut före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.

2

Senaste lydelse 2007:552.

SFS 2007:1449

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007