SFS 2007:213 Lag om ändring i brottsbalken

070213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 9 c § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

9 c §

2 Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig

tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller
olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift
döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller
den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller
hindrar användningen av en sådan uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147.

2 Senaste lydelse 1998:206.

SFS 2007:213

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007