SFS 2007:245 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

070245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

17 §

2

Bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård gäller i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i sam-
band med

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716) av en pa-

tient som genomgår rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning,

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. överlämnande, och
4. utlämning.
I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken med särskild utskrivningsprövning och som skall avvisas eller
utvisas efter beslut enligt utlänningslagen (2005:716) får trots tvångsvården
verkställighet av beslutet ske om

1. det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet, och
2. chefsöverläkaren finner att förutsättningarna för vårdens upphörande i

16 § första stycket 1 är uppfyllda och att patientens tillstånd tillåter att beslu-
tet verkställs.
Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär

överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård skall
föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verk-
ställighet av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2 Senaste lydelse 2005:730.

SFS 2007:245

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007