SFS 2007:246 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

070246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

14 §

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §

första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för
en rättspsykiatrisk undersökning. Detsamma gäller uppgifter om den miss-
tänkte som behövs för ett läkarutlåtande som anges i 4 § andra stycket lik-
som för ett yttrande av Socialstyrelsen över ett sådant utlåtande eller sådant
läkarintyg som anges i 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:246

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007