SFS 2007:366 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

070366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels

att 1 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 6 § och 6 kap. 4 § samt rubriken närmast

före 5 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken till 11 kap. skall lyda ”Tillsyn över börser, auktoriserade

marknadsplatser och clearingorganisationer”,

dels

att det i lagen skall införas tjugofyra nya paragrafer, 1 kap. 5–8 §§,

4 kap. 1 b, 2 b–2 d §§, 5 kap. 3 b, 5, 7–16 §§ samt 6 kap. 3 a och 5–7 §§,
samt närmast före 1 kap. 5 och 8 §§, 4 kap. 2 b §, 5 kap. 5 och 11 §§ samt
6 kap. 5, 6 och 7 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya kapitel, 5 a och 11 a kap., av föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen närmast efter rubriken Gemensamma bestämmelser

skall införas ett nytt kapitel, 9 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Särskilda bestämmelser om börser finns i 2–5 och 6 kap., om auktori-

serade marknadsplatser i 7 kap. och om clearingorganisationer i 8 och 9 kap.
I 5 a kap. finns bestämmelser om regelbunden finansiell information som
skall offentliggöras av utgivare.

4 §

3

I denna lag betyder

1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam-

het som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella in-
strument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) samt kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

3

Senaste lydelse 2005:914.

SFS 2007:366

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:366

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid

börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden han-
del med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i
a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande de-

ras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk el-
ler utländsk valuta, eller

b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för för-

pliktelsernas fullgörande, eller

c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som får delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja till-

gångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut
på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris

skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mel-
lan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex el-
ler liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
11. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller om innehavet annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget,

12. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag, och

13.

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till han-
del på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

4

.

Hemmedlemsstat

5 §

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som har sitt säte här, om ut-

givaren

1. är ett aktiebolag som har gett ut aktier som är noterade vid en börs eller

en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad
marknad i en annan stat inom EES, eller

2. har gett ut sådana skuldebrev som avses i 5 kap. 6 § första stycket om

4

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, (Celex 32004L0109).

background image

3

SFS 2007:366

a) vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som understiger

motsvarande 1 000 euro, och

b) skuldebreven är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknads-

plats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat
inom EES.

6 §

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte i en stat

inom EES, om

1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som avses i 5 kap.

6 § första stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde
som understiger motsvarande 1 000 euro,

2. dessa fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad mark-

nadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat
inom EES, och

3. utgivaren till följd av detta, eller på grund av att dessa fondpapper har

erbjudits till allmänheten i Sverige, är skyldig att ge in ett dokument enligt
6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till
Finansinspektionen.

7 §

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare i andra fall än som anges i

5 eller 6 § om denne har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller
en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad
marknad i en annan stat inom EES och utgivaren väljer att Sverige skall vara
hemmedlemsstat.

En utgivare får välja att Sverige skall vara hemmedlemsstat bara om utgi-

varen har sitt säte här eller om fondpapperen är noterade vid en börs eller en
auktoriserad marknadsplats.

En utgivare som har valt att Sverige skall vara hemmedlemsstat får ändra

detta val tidigast efter tre år, om inte förutsättningarna i första stycket dess-
förinnan har upphört att gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur en utgivare skall offentliggöra valet av hemmedlemsstat.

Fondpapper som är upptagna till handel i en annan stat inom EES

8 §

Om Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare vars fondpapper inte är

noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, men är upptagna
till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, skall följande
bestämmelser i 5 kap. tillämpas av utgivaren:

– 3 § första stycket 3 om kurspåverkande information,
– 3 b § om förändringar i rättigheter och om nya emissioner,
– 5 § om skyldighet att utse ett finansiellt institut,
– 6–10 §§ om utgivare av skuldebrev, och
– 11–16 §§ om utgivare som inte har säte i en stat inom EES.
Av 5 a kap. 1 § framgår att bestämmelserna i 5 a kap. är tillämpliga på så-

dana utgivare som anges i första stycket.

background image

4

SFS 2007:366

4 kap.

1 b §

Notering av och handel med ett visst fondpapper som är utgivet av

någon som enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att välja hemmedlems-
stat får inte inledas förrän utgivaren har valt en stat inom EES som hemmed-
lemsstat.

Första stycket gäller inte i fråga om
1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i

1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller

2. fordringsrätter med kortare löptid än ett år.

Övervakning av regelbunden finansiell information

2 b §

En börs skall övervaka att den som har gett ut fondpapper som är in-

registrerade eller noterade vid börsen, och som har Sverige som hemmed-
lemsstat, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i
5 a kap. 4, 5 och 7 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgiva-
ren.

Övervakningen skall vara organiserad så att intressekonflikter inte upp-

står.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om övervakningen av regelbunden finansiell information vid en
börs.

2 c §

Om börsen finner att en överträdelse har skett av de bestämmelser

som gäller för upprättandet av regelbunden finansiell information, skall bör-
sen anmäla detta till Finansinspektionen.

En anmälan behöver inte göras om utgivaren på börsens uppmaning

offentliggjort rättad eller kompletterad information.

2 d §

En börs skall regelbundet rapportera till Finansinspektionen om

övervakningen enligt 2 b §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen.

5 kap.

3 b §

Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs

skall omedelbart offentliggöra

1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och
2. nya låneemissioner.
Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare

som avses i 5 a kap. 2 § 1–3.

Om den som har gett ut aktier som har inregistrerats vid en börs även har

utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall
utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är
knutna till derivatinstrumenten.

background image

5

SFS 2007:366

Särskilda bestämmelser om aktier

5 §

5

Den som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en börs skall utse

ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finan-
siella rättigheter.

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

6 §

I 7–10 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara

skuldförbindelser, med undantag för sådana som

1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger

rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan jämställas med
aktier, eller

2. utgörs av fordringsrätter med kortare löptid än ett år.
Bestämmelserna i 7–10 §§ skall tillämpas i fråga om skuldebrev som är

inregistrerade vid en börs.

Bestämmelserna i 8–10 §§ skall inte tillämpas i fråga om skuldebrev som

har getts ut av en stat inom EES eller av ett landsting eller en kommun eller
motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES.

I 12 § finns bestämmelser om undantag från 7–10 §§ för vissa utgivare

som inte har säte i en stat inom EES.

7 §

Den som har gett ut skuldebrev skall se till att alla innehavare av så-

dana skuldebrev som har getts ut samtidigt och på samma villkor behandlas
lika när det gäller de rättigheter som är knutna till skuldebreven.

8 §

Den som har gett ut skuldebrev får inte hindra innehavare av skulde-

breven från att utöva sina rättigheter genom en fullmakt till någon annan.

Om den som har gett ut skuldebreven inte har sitt säte i Sverige, gäller

första stycket bara om lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist
tillåter en sådan fullmakt.

9 §

Om den som har gett ut skuldebrev avser att hålla ett möte med inneha-

vare av skuldebreven, skall utgivaren

1. informera skuldebrevsinnehavarna om plats, tid och dagordning för

mötet samt om vad som krävs för att en innehavare skall ha rätt att delta i
mötet, och

2. tillhandahålla skuldebrevsinnehavarna ett fullmaktsformulär.
Fullmaktsformuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till

mötet, om kallelsen sänds till skuldebrevsinnehavarna. Om kallelse sker på
något annat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas skuldebrevsinne-
havarna på begäran efter det att mötet har tillkännagetts.

10 §

Den som har gett ut skuldebrev skall informera skuldebrevsinneha-

varna om utbetalning av ränta, utövande av rättigheter avseende konverte-
ring, utbyte, teckning eller annullering och återbetalning.

Utgivaren skall utse ett finansiellt institut genom vilket skuldebrevsinne-

havarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter.

5

Tidigare 5 § upphävd genom 2005:834.

background image

6

SFS 2007:366

Utgivare utan säte i en stat inom EES

11 §

Bestämmelserna i 12–16 §§ är tillämpliga på den som har gett ut där

angivna fondpapper som är inregistrerade vid en börs, om utgivaren inte har
säte i en stat inom EES och har Sverige som hemmedlemsstat.

12 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i

7–10 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig regle-
ring i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

13 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i

14–16 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig regle-
ring i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

14 §

En utgivare av aktier skall behandla alla aktieägare som innehar ak-

tier av samma slag lika.

15 §

Inför en bolagsstämma skall en utgivare av aktier informera aktie-

ägarna om

1. plats, tid och dagordning för stämman,
2. det totala antalet aktier och rösträtter, och
3. aktieägares rätt att delta i stämman.

16 §

En utgivare av aktier får inte hindra aktieägare från att utöva sina rätt-

tigheter genom en fullmakt till någon annan, om lagstiftningen i den stat där
utgivaren har sin hemvist tillåter att en sådan fullmakt används.

Om fullmakt får användas, skall utgivaren inför en bolagsstämma tillhan-

dahålla ett fullmaktsformulär till dem som har rätt att rösta vid stämman.

5 a kap. Regelbunden finansiell information

Tillämpningsområde

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en utgivare som har Sverige

som hemmedlemsstat och vars fondpapper är noterade vid en börs eller en
auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad inom EES.

Särskilda bestämmelser om utgivare som inte har säte i en stat inom EES

finns i 11 §.

Utgivare som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall, om utgivarens

fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,
offentliggöra regelbunden finansiell information i enlighet med den offent-
liga reglering i utgivarens hemmedlemsstat inom EES som följer av öppen-
hetsdirektivet.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas om utgivaren är

1. en stat,
2. ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal

myndighet i en stat,

3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är

medlemmar,

background image

7

SFS 2007:366

4. Europeiska centralbanken, eller
5. en centralbank i en stat inom EES.

3 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i

1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. fordringsrätter med en kortare löptid än ett år, eller
3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som var och en

har ett nominellt värde motsvarande minst 50 000 euro och som inte är av
sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första stycket 1.

Års- och koncernredovisning

4 §

Utgivaren skall så snart som möjligt och senast fyra månader efter ut-

gången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i före-
kommande fall, en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningar skall vara granskade av utgivarens revisor.

Revisionsberättelsen skall offentliggöras tillsammans med års- och koncern-
redovisningen. Bestämmelser om revision finns i 10 kap. försäkringsrörelse-
lagen (1982:713), 4

a

kap. sparbankslagen (1987:619), 8

kap. lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570) om med-
lemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9

kap. aktiebolagslagen

(2005:551).

Halvårsrapport

5 §

En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara

skuldförbindelser som inte är av sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första
stycket 1 skall offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex
månader (halvårsrapport). Halvårsrapporten skall offentliggöras så snart
som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Delårsredogörelse

6 §

En utgivare av aktier skall offentliggöra en delårsredogörelse under rä-

kenskapsårets första och andra halvår. Redogörelsen skall offentliggöras ti-
digast tio veckor efter början och senast sex veckor före slutet av halvåret.

En delårsredogörelse skall innehålla information om perioden mellan

halvårets början och dagen för redogörelsens offentliggörande. I redogörel-
sen skall det ingå uppgifter om väsentliga händelser och transaktioner under
perioden samt en allmän beskrivning av utgivarens och dess dotterföretags
ställning och resultat under perioden.

Kvartalsrapport

7 §

Det krävs ingen delårsredogörelse enligt 6 § om utgivaren i stället

offentliggör en delårsrapport för perioden från halvårets början och tre må-
nader framåt (kvartalsrapport). Kvartalsrapporten skall offentliggöras så
snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

background image

8

SFS 2007:366

Innehållet i års- och koncernredovisning samt delårsrapport

8 §

För utgivare med säte i Sverige finns bestämmelser om års- och kon-

cernredovisning samt delårsrapport i årsredovisningslagen (1995:1554), la-
gen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

I fråga om koncernredovisning gäller därutöver Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder

6

.

Undertecknande och intygande

9 §

De som skall underteckna en årsredovisning respektive en koncernre-

dovisning skall i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgi-
varen.

Om det är fråga om en årsredovisning, skall undertecknarna omedelbart

före underskrifterna lämna en försäkran att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av företagets ställ-
ning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt be-
skriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Om det är fråga om en koncernredovisning, skall undertecknarna omedel-

bart före underskrifterna lämna en försäkran att koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som av-
ses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger
en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernför-
valtningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

10 §

En halvårsrapport skall undertecknas med tillämpning av 2 kap. 7 §

årsredovisningslagen (1995:1554).

De som undertecknar en halvårsrapport skall i anslutning till underskrif-

terna ange sin befattning hos utgivaren. De skall även omedelbart före un-
derskrifterna lämna en försäkran om att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets och, i förekommande fall, koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Utgivare utan säte i en stat inom EES

11 §

En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får tillämpa sådana

bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som
finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser
motsvarar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i
öppenhetsdirektivet. Utgivaren får även tillämpa ett tredjelands bestämmel-
ser om kvartalsrapport, om dessa bestämmelser motsvarar de krav på sådan

6

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1, (Celex 32002R1606).

background image

9

SFS 2007:366

rapport som ställs i de bestämmelser om delårsrapport som anges i 8 § och
som skulle ha varit tillämpliga om utgivaren hade haft sitt säte i Sverige.

En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får även tillämpa sådana

bestämmelser om koncernredovisning och halvårsrapport för koncernen som
finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i
kommissionens beslut (2006/891/EG) av den 4 december 2006 om tillämp-
ningen av internationella redovisningsstandarder för tredjelandemittenter av
värdepapper

7

är uppfyllda.

Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte anses likvärdiga

eller om villkoren enligt andra stycket inte är uppfyllda, skall utgivaren upp-
rätta års- och koncernredovisning, halvårsrapport respektive kvartalsrapport
i enlighet med de bestämmelser som anges i 8 § och som gäller för en utgi-
vare av motsvarande slag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka krav ett tredjelands bestämmelser skall uppfylla för att
få tillämpas enligt första stycket.

Ingivande av information till en börs eller auktoriserad marknadsplats

12 §

Utgivare av fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad

marknadsplats skall vid offentliggörandet av den information som avses i
4–7 §§ samtidigt lämna informationen till den börs eller den auktoriserade
marknadsplats där fondpapperen är noterade.

6 kap.

3 a §

Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 §

skall omedelbart offentliggöra

1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och
2. nya låneemissioner.
Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare

som avses i 5 a kap. 2 § 1–3.

Om den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § även har

utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall
utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är
knutna till derivatinstrumenten.

4 §

8

En börs skall avslå en begäran om notering eller besluta om avnote-

ring av fondpapper, om utgivaren av fondpapperen allvarligt åsidosätter sin
informationsplikt enligt 2 eller 3 §. En börs skall också besluta om avnote-
ring av fondpapper om utgivaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att
offentliggöra regelbunden finansiell information enligt 5 a kap. Om det är
olämpligt från allmän synpunkt, skall avnotering inte ske.

Avnotering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig

över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om
inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

Beslut om avnotering skall offentliggöras omedelbart.

7

EUT L 343, 8.12.2006, s. 96, (Celex 32006D0891).

8

Senaste lydelse 2005:380.

background image

10

SFS 2007:366

Särskilda bestämmelser om aktier

5 §

Den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § skall utse

ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finan-
siella rättigheter.

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

6 §

Bestämmelserna om skuldebrev i 5 kap. 6–10 §§ skall tillämpas även i

fråga om skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §.

Utgivare utan säte i en stat inom EES

7 §

Bestämmelserna i 5 kap. 11–16 §§ skall tillämpas även i fråga om ak-

tier och skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §.

9 a kap. Gemensamma bestämmelser om information som skall
offentliggöras

Tillämpningsområde

1 §

Utgivare av fondpapper som har Sverige som hemmedlemsstat, skall

tillämpa bestämmelserna i detta kapitel för sådan information som skall
offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och 3 b §, 5 a kap. och 6 kap.
2 § första stycket 3 och 3 a §.

Utgivare av fondpapper som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall,

om fondpapperen är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats,
tillämpa de bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § för sådan in-
formation som skall offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och
3 b §, 5 a kap. 1 § tredje stycket samt 6 kap. 2 § första stycket 3 och 3 a §.
Om en sådan utgivares fondpapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i utgivarens hemmedlemsstat, skall utgivaren dessutom tillämpa
3 §.

Språk

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om på vilket språk informationen skall offentliggöras.

Offentliggörande av information

3 §

Informationen skall offentliggöras så att den snabbt och på ett icke-

diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom EES.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur offentliggörandet skall ske.

Information till Finansinspektionen

4 §

Information som offentliggörs skall samtidigt lämnas till Finansin-

spektionen.

background image

11

SFS 2007:366

Lagring av informationen

5 §

Finansinspektionen skall se till att det finns en lagringsfunktion där in-

formation som lämnas till inspektionen enligt 4 § lagras elektroniskt.

Informationen skall vara lätt tillgänglig för den som vill ta del av den.
Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsfunktionen.

11 a kap. Tillsyn över regelbunden finansiell information m.m.

Finansinspektionen övervakar

1 §

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna om regelbunden fi-

nansiell information i 5 a kap. följs.

Undersökningar

2 §

Finansinspektionen får när den anser att det är nödvändigt genomföra

en undersökning hos en utgivare som enligt 5 a kap. 1–3 §§ omfattas av
skyldigheten enligt 5 a kap. att upprätta och offentliggöra regelbunden fi-
nansiell information.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att i övrigt få de uppgifter
som den behöver för övervakningen av att denna lag följs.

Rättelse

3 §

Finansinspektionen får vid vite förelägga en utgivare att göra rättelse

om

1. utgivaren inte har offentliggjort regelbunden finansiell information en-

ligt 5 a kap. 4–7 §§,

2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller vä-

sentliga fel, eller

3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §.

Särskild avgift

4 §

Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut av en

utgivare som inte offentliggör regelbunden finansiell information enligt
5 a kap. 4–7 §§.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst

10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

5 §

Finansinspektionen får meddela ett beslut om en särskild avgift bara

om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från
det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om
särskild avgift har tagits upp av inspektionen.

6 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns sär-

skilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

5

SFS 2007:324–379

background image

12

SFS 2007:366

Erinran

7 §

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 5 a kap.

4–7 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för ut-
givaren, skall Finansinspektionen meddela utgivaren av fondpapperen en er-
inran.

En erinran skall inte meddelas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig

eller om en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller en annan reglerad
marknad vidtar tillräckliga åtgärder mot utgivaren.

Straffavgift

8 §

Om en utgivare har meddelats beslut om erinran, får Finansinspektio-

nen besluta att utgivaren skall betala en straffavgift.

Straffavgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner

kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om särskild avgift och straffavgift

9 §

Särskilda avgifter och straffavgifter skall betalas till Finansinspektio-

nen inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft eller den längre
tid som anges i beslutet.

Finansinspektionens beslut om avgift får verkställas utan föregående dom

eller utslag, om avgiften inte har betalats i tid.

Om avgiften inte betalas i tid, skall Finansinspektionen lämna den obe-

talda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga ford-
ringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

Särskilda avgifter och straffavgifter som har beslutats faller bort i den

utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
vann laga kraft.

Avgifter för tillsyn

11 §

Finansinspektionens övervakning av regelbunden finansiell informa-

tion hos en utgivare som skall tillämpa bestämmelserna i 5 a kap. och vars
fondpapper inte är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats
skall bekostas av utgivaren genom årliga avgifter till inspektionen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första

stycket.

Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsyn enligt

detta kapitel behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostna-
den för detta betalas av den utgivare som tillsynen avser.

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

12 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt detta kapitel

samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i
den utsträckning som följer av öppenhetsdirektivet.

background image

13

SFS 2007:366

Ingripande mot vissa utländska utgivare av fondpapper

13 § Om Finansinspektionen finner att en utgivare som inte har Sverige
som hemmedlemsstat men vars fondpapper är noterade vid en börs eller en
auktoriserad marknadsplats har överträtt någon av bestämmelserna i 5 eller
6 kap. och detta samtidigt innebär att utgivaren inte uppfyller de krav som
följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen under-
rätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där utgivaren enligt till-
lämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information.
Detsamma gäller om inspektionen finner att utgivaren inte offentliggör in-
formation som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhets-
direktivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller så-
dana krav.

Om utgivaren, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myn-

dighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i
en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har anta-
gits av den stat som avses i första stycket skall inspektionen offentliggöra
det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall
Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finans-
inspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommis-
sion så snart som möjligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. En utgivare som avses i 1 kap. 7 § och som antingen har sitt säte i

Sverige eller har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller en auk-
toriserad marknadsplats, skall senast den 16 juli 2007 välja någon stat inom
EES som hemmedlemsstat. Ett sådant val skall dock inte göras i fråga om
sådana fondpapper som anges i 4 kap. 1 b § andra stycket.

3. Bestämmelserna i 5 a kap. 4–7 §§ skall tillämpas första gången på så-

dan regelbunden finansiell information som skall offentliggöras närmast ef-
ter den 30 juni 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007