SFS 2007:403 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

070403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgif-
ter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av
tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan
verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får lands-
tinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 2007:241.

SFS 2007:403

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:403

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)