SFS 2007:460 Lag om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

070460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på premie för trafik-

försäkring som avser risk belägen inom landet samt på trafikförsäkrings-
avgift.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

trafikförsäkring

: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),

trafikförsäkringsavgift

: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskade-

lagen,

risk belägen inom landet

: risk belägen i Sverige enligt 1 kap. 9 a § försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Skattskyldighet

3 §

Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkrings-

givare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i lan-

det från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, skall utse en
skatterepresentant som skall företräda försäkringsgivaren på det sätt som
framgår av 23 kap. 3 d § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).
Skatterepresentanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk
person.

4 §

Skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift är den som enligt tra-

fikskadelagen (1975:1410) har rätt att ta ut sådan avgift.

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

SFS 2007:460

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:460

Beskattningsunderlag och skattskyldighetens inträde

5 §

Underlaget för beskattning av trafikförsäkringspremie utgörs av den

intjänade premien för en trafikförsäkring för en kalendermånad.

Skattskyldigheten inträder vid utgången av den kalendermånad för vilken

premien har tjänats in.

6 §

Med intjänad premie menas i 5 § premieinkomst före avgiven återför-

säkring med tillägg eller avdrag för förändring i avsättning för ej intjänade
premier.

Den intjänade premien skall inte påverkas av förändring i avsättning för

kvardröjande risker.

Den intjänade premien skall inte justeras för överlåtarens upplösning av

respektive förvärvarens avsättning för ej intjänad premie som beror på en
överlåtelse av ett försäkringsbestånd.

7 §

Med premieinkomst före avgiven återförsäkring menas den totala brut-

topremien för trafikförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras företaget
för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före kalendermåna-
dens utgång. Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperio-
der som påbörjas först efter kalendermånadens utgång, om de enligt avtal
förfaller till betalning under kalendermånaden.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt pre-

mier för nytecknade försäkringsavtal skall räknas in med de belopp som de
beräknas inflyta med.

Annullationer skall reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt.

Tilläggspremier skall räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

I premieinkomsten ingår inte skatter och andra offentliga avgifter som be-

lastar försäkringspremien.

8 §

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäk-

ringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Bruttopremien om-
fattar alltså även

a) ej aviserade premier som kan beräknas först senare,
b) terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis

samt ersättningar från försäkringstagare för utgifter som försäkringsföreta-
get haft i samband med att försäkringsavtalet tecknades,

c) företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans.

9 §

Underlaget för beskattning av trafikförsäkringsavgift utgörs av motta-

gen trafikförsäkringsavgift.

Skattskyldigheten inträder när trafikförsäkringsavgiften tas emot.

Skattens storlek

10 §

Skatten på trafikförsäkringspremien utgör 32 procent av beskatt-

ningsunderlaget.

Skatten på trafikförsäkringsavgiften utgör 22 procent av beskattnings-

underlaget.

background image

3

SFS 2007:460

Avdrag

11 §

Den som är skattskyldig enligt 4 § får göra avdrag för skatt på trafik-

försäkringsavgift som återbetalas.

Förfarandet

12 §

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetalningslagen

(1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Lagen tillämpas på trafikförsäkringspremie och trafikförsäkringsavgift

som avser tid efter ikraftträdandet.

3. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för skatt på trafikförsäkrings-

premie skall bortses från justeringar av premier som är hänförliga till tiden
före ikraftträdandet.

4. Utan hinder av vad som annars följer av lag eller avtal får den som är

skattskyldig enligt 3 §, från försäkringstagare som ingått avtal om trafik-
försäkring före lagens ikraftträdande, ta ut ersättning som motsvarar kostnad
för skatt enligt denna lag på premier som avser tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007