SFS 2007:615 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

070615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § bidragsbrottslagen (2007:612)

skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för per-
sonligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning be-
slutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studie-
stödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för brott som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214.

SFS 2007:615

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007