SFS 2007:612 Bidragsbrottslag

SFS 2007:612

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Bidragsbrottslag;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för per-
sonligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning be-
slutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studie-
stödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna.

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhål-
landen som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning,
och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut
eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i
högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex må-
nader.

3 § Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till
fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen om brottet är grovt skall det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i

större omfattning.

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §,
döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är

mindre allvarlig, döms inte till ansvar.

5 § Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt vidtar en
åtgärd som leder till att ett korrekt beslut om förmånen kan fattas, döms inte
till ansvar enligt 2–4 §§.

6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor
skall göra anmälan till en polismyndighet eller till Åklagarmyndigheten om
det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.

1 Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214.

SFS 2007:612

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:612

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)