SFS 2007:765 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

070765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 1 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

5 §

2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en ut-
ländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en
arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obe-

mannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som re-
daren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på så-

dan inkomst.

1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.
2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersätt-

ningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre
lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3.

2 Senaste lydelse 2005:827.

SFS 2007:765

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007