SFS 2007:778 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

070778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 § och 7 kap.

3 §, av följande lydelse.

1 kap.

9 § Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter,
avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt
och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt
den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

2 kap.

11 §

2 Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställts av biomassa,
2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som

härrör från hushållsavfall,

3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlo-

rats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

För varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § gäller

dock första stycket 5 endast bränsle som förlorats under transport till varu-
mottagaren.

1 Prop. 2006/07:13, bet. 2007/08:SkU2, rskr. 2007/08:1.

2 Senaste lydelse 2006:1508.

SFS 2007:778

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:778

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 kap.

3 §

3 En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som han har för-

brukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en energipro-
dukt enligt

1. KN-nr 1507–1518,
2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
3. KN-nr 3824 90 99.
Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett

annat bränsle.

För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena en-

dast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007 och tillämpas för förhål-

lande som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2007. Äldre be-
stämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

3 Tidigare 7 kap. 3 § upphävd genom 2001:518.