SFS 2007:779 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

070779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 8�9 a §§, 9 kap. 8 a §,

10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2006/07:123, bet. 2007/08:SkU3, rskr. 2007/08:2.

2 Senaste lydelse 2006:1508.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

b) miljöklass 2

2 kr 90 öre
per liter
1 kr 30 öre
per liter
2 kr 93 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter
2 kr 16 öre
per liter
2 kr 16 öre
per liter

5 kr 6 öre
per liter
3 kr 46 öre
per liter
5 kr 9 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 61 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter

5 kr 77 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med märk-
och färgämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat vid
350°C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3 3 413 kr per m3

SFS 2007:779

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:779

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Märk- och färgämnen

8 §

3

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten

har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket

1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, el-
ler

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produk-

ten inträder enligt 5 kap.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på

en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1
och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för
märkning och färgning i fall som avses i 2.

9 §

4

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med

bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller
från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka
fartygstillstånd har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

b) inte har försetts med
märk- och färgämnen och
ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350°C, tillhörig
miljöklass 1

1 057 kr per m

3 2 663 kr per m3 3 720 kr per m3

miljöklass 2

1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3 2 663 kr per m3 4 296 kr per m3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 kg

147 kr per
1 000 kg

1 378 kr per
1 000 kg

2 801 kr per
1 000 kg

1 378 kr per
1 000 kg

2 948 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 m

3

243 kr per
1 000 m

3

1 133 kr per
1 000 m

3

1 994 kr per
1 000 m

3

1 133 kr per
1 000 m

3

2 237 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

319 kr per
1 000 kg

2 317 kr per
1 000 kg

2 636 kr per
1 000 kg

3 Senaste lydelse 2006:592.

4 Senaste lydelse 2001:518.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2007:779

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bräns-

letanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan
produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som dispone-

ras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller an-
nan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märk-
ämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för
annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsätt-

ningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

9 a §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-

delar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 §
samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.

9 kap.

8 a §

6

Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap.

9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har be-
skattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattnings-
myndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skill-
naden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap.
1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller
för drift av stationära motorer.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalender-

kvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter
kvartalets utgång.

10 kap.

1 §

7

Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i

2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka
energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa
produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse
i högst sex månader.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som

grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med
strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst
två år.

2 §

8

För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dö-

mas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 Senaste lydelse 1998:289.

6 Senaste lydelse 2006:1508.

7 Senaste lydelse 1995:1525.

8 Senaste lydelse 1995:1525.

background image

4

SFS 2007:779

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 §

9

Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägs-

nats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, an-
träffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet for-
don eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för
tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyn-
digheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med
belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna
enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

5 §

10

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars

bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till

10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer
och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande
sätt.

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

0� 3 500

10 000

3 501�10 000

20 000

10 001�15 000

30 000

15 001�20 000

40 000

20 001�

50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje
tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterli-

gare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och
en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rolf

Bohlin

(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 1995:1525.

10 Senaste lydelse 2006:234.