SFS 2007:812 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

070812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 8 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) skall ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2 Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller

5. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisa-

tion med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsupp-
gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
c) Sametinget.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om

den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i

första stycket.

1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.

2 Senaste lydelse 2006:1474.

SFS 2007:812

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:812

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)