SFS 2007:812 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

070812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCFMCC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCFMCB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 25 � studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1395) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. studiehj�lp enligt 2 kap.,<br/>2. aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning f�r att delta i ett arbetsmark-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nadspolitiskt program,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. utbildningsbidrag f�r doktorander,<br/>4. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, eller</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">5. bidrag till studerande vid korttidsstudier som f�r f�rdelas av <br/>a) Landsorganisationen i Sverige eller Tj�nstem�nnens Centralorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tion med st�d av lagen (1976:1046) om �verl�mnande av f�rvaltningsupp-<br/>gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">b) Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d, eller<br/>c) Sametinget. <br/>Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-<br/>eller yrkesofficer. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">den studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand eller har eller har<br/>haft utbildningsbidrag f�r doktorander. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen<br/>eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om<br/>vilken utl�ndsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:1474.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:812</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:812</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);

utf�rdad den 8 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 25 � studiest�dslagen

(1999:1395) skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

25 �

2 Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det

l�mnas

1. studiehj�lp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning f�r att delta i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag f�r doktorander,
4. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt

lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, eller

5. bidrag till studerande vid korttidsstudier som f�r f�rdelas av
a) Landsorganisationen i Sverige eller Tj�nstem�nnens Centralorganisa-

tion med st�d av lagen (1976:1046) om �verl�mnande av f�rvaltningsupp-
gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsomr�de,

b) Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d, eller
c) Sametinget.
Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt

lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om

den studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag f�r doktorander.

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-

st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om
vilken utl�ndsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n best�mmelserna i

f�rsta stycket.

1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.

2 Senaste lydelse 2006:1474.

SFS 2007:812

Utkom fr�n trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:812

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2007.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;