SFS 2007:871 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

070871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels

att 5 kap. 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 8 §, av följande ly-

delse.

5 kap.

4 §

För varje förlagsinsats skall medlemsbanken utfärda ett förlagsandels-

bevis. Beviset skall ställas till viss person, till innehavaren eller till viss per-
son eller order och innehålla uppgift om

1. bankens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning skall betalas ut och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. upplysning om vad 2 § andra stycket innehåller.
Förlagsandelsbeviset skall undertecknas av banken. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på lik-
nande sätt.

I stadgarna kan det bestämmas att medlemsbanken får registrera förlags-

andelar hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument i stället för att utfärda förlagsandels-
bevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller förvärvs-
begränsningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om kontoföring av finansiella instrument följer att

förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsandelar som har registrerats
enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre skall vara registrerad

hos en central värdepappersförvarare blir giltigt endast om den som har
panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

1

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

SFS 2007:871

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:871

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst ti-

digast fem år efter tillskottet, om han eller hon skriftligen säger upp beloppet
minst två år i förväg.

Medlemsbanken får lösa in en förlagsinsats tidigast fem år efter tillskottet,

om banken skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i förväg.

I stadgarna kan bestämmas att det får förekomma förlagsinsatser som

skall lösas in vid en viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast
fem år efter tillskottet. En sådan bestämmelse får inte avse redan tillskjutna
förlagsinsatser.

8 §

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en cen-
tral värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får
dock inte överstiga vad som av medlemsbankens egna kapital enligt den se-
nast fastställda balansräkningen, utan anlitande av reservfonden eller upp-
skrivningsfonden, belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsat-
ser.

Om banken försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter in-

lösen, skall vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga
om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser för vilka inlösen
har kunnat ske utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)