SFS 2007:981 Lag om ändring i rättegångsbalken

070981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMODDJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMODDI+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMODDH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 27 kap. 24 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 27 kap. 3133 ��, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 27 kap. 31 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>27 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">lyssning eller hemlig tele�vervakning ska granskas snarast m�jligt. I fr�ga<br/>om s�dan granskning till�mpas 12 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse fr�n</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess f�runders�kningen har lagts ned<br/>eller avslutats eller, om �tal v�ckts, m�let har avgjorts slutligt. I de delar<br/>upptagningarna och uppteckningarna �r av betydelse f�r att f�rhindra f�re-<br/>st�ende brott ska de bevaras s� l�nge det beh�vs f�r att f�rhindra brott. De<br/>ska d�refter f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots vad som s�gs i andra stycket f�r brottsutredande myndigheter be-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">handla uppgifter fr�n upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad<br/>som �r s�rskilt f�reskrivet i lag.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Underr�ttelse till enskild</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>31 � </b>Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott ska, om inte annat f�ljer<br/>av 33 �, underr�ttas om hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�vervakning<br/>som han eller hon har utsatts f�r. Om avlyssningen eller �vervakningen har<br/>avsett en teleadress som innehas av n�gon annan �n den misst�nkte ska, om<br/>inte annat f�ljer av 33 �, �ven innehavaren underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En underr�ttelse ska l�mnas s� snart det kan ske utan men f�r utred-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen, dock senast en m�nad efter det att f�runders�kningen avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En underr�ttelse beh�ver inte l�mnas till den som redan enligt 23 kap.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">18 � eller p� annat s�tt har f�tt del av eller tillg�ng till uppgifterna. En under-<br/>r�ttelse beh�ver inte heller l�mnas, om den med h�nsyn till omst�ndighe-<br/>terna uppenbart �r utan betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2005:504.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:981</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:981</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>32 � </b>En underr�ttelse enligt 31 � ska inneh�lla uppgift om vilket tv�ngs-<br/>medel som har anv�nts, vilken teleadress avlyssningen eller �vervakningen<br/>har avsett och n�r den har skett. Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott<br/>ska f� uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till grund f�r avlyss-<br/>ningen eller �vervakningen eller som avlyssningen eller �vervakningen har<br/>f�ranlett. Den som inte �r eller har varit misst�nkt f�r brott ska f� uppgift om<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>33 � </b>Om det g�ller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 �, 5 kap. 1 � eller 9 kap.<br/>17 � sekretesslagen (1980:100) f�r uppgifter som avses i 32 �, ska en under-<br/>r�ttelse enligt 31 � skjutas upp till dess att sekretess inte l�ngre g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas n�-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att f�runders�kningen avslutades, f�r<br/>underr�ttelsen underl�tas.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">En underr�ttelse enligt 31 � ska inte l�mnas, om f�runders�kningen ang�r<br/>1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b � brottsbalken, om brottet</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,<br/>3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 � eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">7, 8, 9, 10, 12 eller 13 � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet �r av det slag</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i 18 kap. 2 � eller 19 kap. 11 � samma balk,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. brott som avses i 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott eller</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslig-<br/>het i vissa fall, m.m., eller</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som anges i 15 eller un-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">derl�tenhet att avsl�ja s�dant brott, om g�rningen �r belagd med straff.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. Underr�ttelse enligt 31 � be-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">h�ver dock inte l�mnas betr�ffande hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�-<br/>vervakning som har avslutats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken

dels att 27 kap. 24 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 27 kap. 3133 ��, samt n�rmast

f�re 27 kap. 31 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

27 kap.

24 �

2

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-

lyssning eller hemlig tele�vervakning ska granskas snarast m�jligt. I fr�ga
om s�dan granskning till�mpas 12 � f�rsta stycket.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse fr�n

brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess f�runders�kningen har lagts ned
eller avslutats eller, om �tal v�ckts, m�let har avgjorts slutligt. I de delar
upptagningarna och uppteckningarna �r av betydelse f�r att f�rhindra f�re-
st�ende brott ska de bevaras s� l�nge det beh�vs f�r att f�rhindra brott. De
ska d�refter f�rst�ras.

Trots vad som s�gs i andra stycket f�r brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter fr�n upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad
som �r s�rskilt f�reskrivet i lag.

Underr�ttelse till enskild

31 � Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott ska, om inte annat f�ljer
av 33 �, underr�ttas om hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�vervakning
som han eller hon har utsatts f�r. Om avlyssningen eller �vervakningen har
avsett en teleadress som innehas av n�gon annan �n den misst�nkte ska, om
inte annat f�ljer av 33 �, �ven innehavaren underr�ttas.

En underr�ttelse ska l�mnas s� snart det kan ske utan men f�r utred-

ningen, dock senast en m�nad efter det att f�runders�kningen avslutades.

En underr�ttelse beh�ver inte l�mnas till den som redan enligt 23 kap.

18 � eller p� annat s�tt har f�tt del av eller tillg�ng till uppgifterna. En under-
r�ttelse beh�ver inte heller l�mnas, om den med h�nsyn till omst�ndighe-
terna uppenbart �r utan betydelse.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 2005:504.

SFS 2007:981

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:981

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

32 � En underr�ttelse enligt 31 � ska inneh�lla uppgift om vilket tv�ngs-
medel som har anv�nts, vilken teleadress avlyssningen eller �vervakningen
har avsett och n�r den har skett. Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott
ska f� uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till grund f�r avlyss-
ningen eller �vervakningen eller som avlyssningen eller �vervakningen har
f�ranlett. Den som inte �r eller har varit misst�nkt f�r brott ska f� uppgift om
detta.

33 � Om det g�ller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 �, 5 kap. 1 � eller 9 kap.
17 � sekretesslagen (1980:100) f�r uppgifter som avses i 32 �, ska en under-
r�ttelse enligt 31 � skjutas upp till dess att sekretess inte l�ngre g�ller.

Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas n�-

gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att f�runders�kningen avslutades, f�r
underr�ttelsen underl�tas.

En underr�ttelse enligt 31 � ska inte l�mnas, om f�runders�kningen ang�r
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b � brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 � eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12 eller 13 � brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet �r av det slag

som anges i 18 kap. 2 � eller 19 kap. 11 � samma balk,

5. brott som avses i 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott eller

3 � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall, m.m., eller

6. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som anges i 15 eller un-

derl�tenhet att avsl�ja s�dant brott, om g�rningen �r belagd med straff.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. Underr�ttelse enligt 31 � be-

h�ver dock inte l�mnas betr�ffande hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�-
vervakning som har avslutats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

;