SFS 2007:982 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

070982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. 25, 25 a, 26, 27 och 28 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 28 a och 28 b §§,

samt närmast före 4 kap. 28 a § och 28 b § nya rubriker av följande lydelse
och närmast efter 4 kap. 28 § en ny rubrik som ska lyda ”Hemlig rumsav-
lyssning”.

1 kap.

2 §

2 Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i 28

kap. rättegångsbalken,

6. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,
7. tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervak-

ning,

8. tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig tele-

övervakning,

9. hemlig kameraövervakning,
10. hemlig rumsavlyssning,
11. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
12. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med annan åtgärd än sådan som anges

i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda be-

stämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i brott-
mål åt vissa internationella organ.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 2005:491.

SFS 2007:982

Utkom från trycket
den 30 november 2007

5 SFS 2007 935–995

background image

2

SFS 2007:982

2 kap.

1 §

3 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–6, 9, 10 och 12

ska lämnas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd
under en svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken el-
ler annan lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna
lag.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7, 8 och 11 lämnas en-

ligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas

med villkor i vissa fall.

2 §

4 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–4, 7 och 11 får

lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott en-
ligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5, 6, 8–10
och 12 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett
brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer av 4 kap.
20 § beträffande husrannsakan och beslag.

4 kap.

25 §

5 En ansökan om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Av ansökan ska
det framgå under vilken tid åtgärden önskas och sådana uppgifter som be-
hövs för att åtgärden ska kunna genomföras. Åklagaren ska genast pröva om
det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens till-
stånd till åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap.

24 § rättegångsbalken. Upptagningar och uppteckningar får bevaras efter det
att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och återredovisning skett enligt
2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbal-

ken ska bestämmelserna i 27 kap. 31 § andra stycket och 33 § andra och
tredje styckena samma balk inte tillämpas. Underrättelse ska lämnas så snart
det kan ske efter det att åtgärden enligt första stycket har avslutats. Underrät-
telsen ska, utöver vad som följer av 27 kap. 33 § första stycket rättegångs-
balken, skjutas upp om sekretess gäller enligt 5 kap. 7 § sekretesslagen
(1980:100). Om det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon un-
derrättelse inom ett år från det att åtgärden avslutades, får underrättelsen un-
derlåtas. Underrättelse ska inte lämnas om utredningen gäller brott som mot-
svarar brott som anges i 27 kap. 33 § tredje stycket rättegångsbalken.

25 a §

6 Rättens beslut enligt 25 § att tillåta hemlig teleavlyssning eller

hemlig teleövervakning får verkställas genom omedelbar överföring av tele-
meddelanden eller uppgifter om telemeddelanden till den ansökande staten,
om det kan ske under betryggande former. Verkställighet genom omedelbar

3 Senaste lydelse 2005:491.

4 Senaste lydelse 2005:491.

5 Senaste lydelse 2005:491.

6 Senaste lydelse 2005:491.

background image

3

SFS 2007:982

överföring får endast ske i förhållande till en stat som är medlem i Europe-
iska unionen eller till Island eller Norge. Åklagaren prövar om förutsätt-
ningar för omedelbar överföring finns. Om omedelbar överföring av tele-
meddelanden sker, får upptagning eller uppteckning inte göras i Sverige och
bestämmelserna i 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbalken ska inte tillämpas.

26 §

7 Åklagare får ansöka hos en utländsk myndighet om rättslig hjälp el-

ler tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning
av någon som befinner sig i en annan stat eller i Sverige.

Om den andra staten kräver att ansökan först ska prövas av domstol i

Sverige, får rätten på begäran av svensk åklagare pröva frågan om att tillåta
den hemliga teleavlyssningen eller hemliga teleövervakningen som ansökan
enligt första stycket avser.

Av ansökan enligt första stycket ska det framgå under vilken tid åtgärden

önskas och sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska kunna genom-
föras. Om den andra staten kräver ett tillstånd enligt andra stycket, ska ansö-
kan innehålla en bekräftelse på att ett sådant tillstånd har meddelats. Befin-
ner sig den person som åtgärden avser inte i den stat där rättslig hjälp eller
tekniskt bistånd söks, ska det av ansökan framgå att ett sådant tillstånd som
avses i 26 c § har lämnats av den stat där personen finns.

Om tillstånd lämnas enligt andra stycket, ska bestämmelserna om under-

rättelse till enskild i 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbalken tillämpas endast när
upptagning eller uppteckning av avlyssningen eller övervakningen sker i
Sverige.

27 § En ansökan om hemlig kameraövervakning av någon som befinner
sig i Sverige handläggs av åklagare. Åklagaren ska genast pröva om det
finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens till-
stånd.

Upptagningar behöver inte granskas enligt 7 § första stycket lagen

(1995:1506) om hemlig kameraövervakning.

Upptagningar får bevaras efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslu-

tats och återredovisning har skett enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet
enligt 7 § andra stycket lagen om hemlig kameraövervakning.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 8 § lagen om hemlig kamera-

övervakning ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag till-
lämpas.

28 § Om hemlig kameraövervakning ska äga rum av någon som befinner
sig i en annan stat och den andra staten kräver att ansökan först ska prövas
av domstol i Sverige, får tingsrätten på begäran av svensk åklagare besluta
att tillåta kameraövervakningen.

Underrättelse enligt 8 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervak-

ning ska inte lämnas.

7 Senaste lydelse 2005:491.

background image

4

SFS 2007:982

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Hemlig rumsavlyssning av någon i Sverige

28 a § En ansökan om hemlig rumsavlyssning av någon som befinner sig i
Sverige handläggs av åklagare. Åklagaren ska genast pröva om det finns för-
utsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 13 § första

stycket lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning.

Upptagningar och uppteckningar får bevaras efter det att ärendet om rätts-

lig hjälp har avslutats och återredovisning skett enligt 2 kap. 17 § endast om
detta är tillåtet enligt 13 § lagen om hemlig rumsavlyssning.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 15 § lagen om hemlig rumsav-

lyssning ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

Hemlig rumsavlyssning av någon i utlandet

28 b § Om hemlig rumsavlyssning ska äga rum av någon som befinner sig
i en annan stat och den andra staten kräver att ansökan först ska prövas av
domstol i Sverige, får rätten på begäran av svensk åklagare besluta att tillåta
rumsavlyssningen.

Underrättelse enligt 15 § lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning ska

inte lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)