SFS 2007:998 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)

070998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i abortlagen (1974:595);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ abortlagen (1974:595)

skall ha följande lydelse.

5 §

2

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller

avbryta havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall ske på allmänt

sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner.

6 §

3

Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel

hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Socialstyrel-
sen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde
havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet framskridit.

Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel hos

kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får åtgärden utföras utan hinder
av bestämmelserna i första stycket och 5 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29.

2 Senaste lydelse 1995:660.

3 Senaste lydelse 1995:660.

SFS 2007:998

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007