SFS 2007:998 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)

070998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBDNBO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBDNBO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBDNBO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CBDNBO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBDNBO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CBDNBN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i abortlagen (1974:595);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 och 6 �� abortlagen (1974:595)</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Endast den som �r beh�rig att ut�va l�karyrket f�r utf�ra abort eller</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avbryta havandeskap enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 � skall ske p� allm�nt</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sjukhus eller p� annan sjukv�rdsinr�ttning som Socialstyrelsen godk�nner.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Kan det antas att havandeskapet p� grund av sjukdom eller kroppsfel</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">hos kvinnan medf�r allvarlig fara f�r hennes liv eller h�lsa, f�r Socialstyrel-<br/>sen l�mna tillst�nd till avbrytande av havandeskap efter utg�ngen av artonde<br/>havandeskapsveckan och oavsett hur l�ngt havandeskapet framskridit.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avbrytande av havandeskap p� grund av sjukdom eller kroppsfel hos</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kvinnan inte kan anst� utan fara f�r kvinnan f�r �tg�rden utf�ras utan hinder<br/>av best�mmelserna i f�rsta stycket och 5 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1995:660.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1995:660.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:998</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i abortlagen (1974:595);

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 och 6 �� abortlagen (1974:595)

skall ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Endast den som �r beh�rig att ut�va l�karyrket f�r utf�ra abort eller

avbryta havandeskap enligt 6 �.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 � skall ske p� allm�nt

sjukhus eller p� annan sjukv�rdsinr�ttning som Socialstyrelsen godk�nner.

6 �

3

Kan det antas att havandeskapet p� grund av sjukdom eller kroppsfel

hos kvinnan medf�r allvarlig fara f�r hennes liv eller h�lsa, f�r Socialstyrel-
sen l�mna tillst�nd till avbrytande av havandeskap efter utg�ngen av artonde
havandeskapsveckan och oavsett hur l�ngt havandeskapet framskridit.

Om avbrytande av havandeskap p� grund av sjukdom eller kroppsfel hos

kvinnan inte kan anst� utan fara f�r kvinnan f�r �tg�rden utf�ras utan hinder
av best�mmelserna i f�rsta stycket och 5 � andra stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29.

2 Senaste lydelse 1995:660.

3 Senaste lydelse 1995:660.

SFS 2007:998

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;