SFS 2008:4 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

080004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 30 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.

30 §

2

Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1�19 §§ lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller också för bostadsrättsföreningar.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2003:31.

SFS 2008:4

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008