SFS 2008:5 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

080005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 24 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

2 kap.

24 §

Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1–19 §§ lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

SFS 2008:5

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008