SFS 2008:35 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

080035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om kri-

minalvård i anstalt

2

dels

att 17, 24–28, 52 d och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande lydelse.

16 §

En intagen ska vara skyldig att låta sig fotograferas för att identifie-

ringen av honom eller henne ska underlättas.

17 §

En intagen ska under den tid då han eller hon är skyldig att ha syssel-

sättning vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat följer av be-
stämmelserna i denna lag eller av sysselsättningens särskilda beskaffenhet.

På fritiden får den intagne i den utsträckning som han eller hon önskar

vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat följer av bestämmel-
serna i denna lag.

I anslutning till dygnsvilan får de intagna hållas avskilda från varandra.
Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten i en

anstalt får intagna hållas tillfälligt avskilda från varandra.

24 §

En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar,

dock inte sådana som kan

1. äventyra ordningen eller säkerheten, eller
2. antas motverka den behandling som den intagne genomgår.
I övrigt får en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som är

motiverad med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt.

En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass som förvaras

av anstalten.

25 §

Brev mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet eller ett

internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot kla-
gomål från enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Om det finns an-
ledning att anta att uppgiften om avsändare i ett sådant brev till en intagen är
oriktig, får brevet granskas i syfte att utreda vem avsändaren är.

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Lagen omtryckt 2007:109.

SFS 2008:35

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

2*

SFS 2008:34–40

background image

2

SFS 2008:35

26 §

Ett brev till eller från en intagen i anstalt får granskas, om det är nöd-

vändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Granskningen ska syfta
till att undersöka om brevet

1. innehåller något otillåtet föremål,
2. är ett led i en pågående eller planerad brottslig verksamhet, eller
3. är ett led i ett planerat avvikande eller något liknande förfarande.
Om en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild från

andra intagna, får den intagne också hindras från kontakter med andra perso-
ner genom brev i den utsträckning det är oundgängligen nödvändigt för att
syftet med utredningen inte skall äventyras.

27 §

Granskning av brev får inte vara mer ingående än som är nödvändigt

med hänsyn till granskningens syfte.

Vid öppning av brev ska den intagne vara närvarande, om det lämpligen

kan ske.

Brev som granskats får hållas kvar, om det är nödvändigt med hänsyn till

ordningen eller säkerheten. Den intagne ska underrättas om kvarhållandet så
snart det kan ske, om det inte finns synnerliga skäl mot det. Gäller det ett an-
kommande brev ska den intagne i den utsträckning det är lämpligt få infor-
mation om innehållet i det. Ett kvarhållet brev ska lämnas ut till den intagne
så snart det kan ske och senast när den intagne friges, om det inte finns sär-
skilda skäl mot det.

28 §

Det som i 25–27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annan försän-

delse och annat skriftligt meddelande än brev. Bestämmelserna i dessa para-
grafer som rör en intagen gäller även en sammanslutning av intagna.

52 d §

En intagen är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande

skäl, skyldig att på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- el-
ler hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol eller
något annat beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i
1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon så-
dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor.

59 §

Den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att

1. vara skötsam,
2. avhålla sig från alkohol och andra berusningsmedel,
3. lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll

av att han eller hon inte är påverkad av alkohol eller andra otillåtna medel,

4. hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden som är av betydelse

för vistelsen utanför anstalt,

5. hålla kontakt med Kriminalvården enligt dess anvisningar, och
6. rätta sig efter de föreskrifter och villkor som gäller för utslussningsåt-

gärden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

background image

3

SFS 2008:35

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008