SFS 2008:68 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

080068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 a § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

5 a §

2

Om den dömde genom att fly till Sverige försöker att helt eller del-

vis undandra sig verkställighet av ett frihetsstraff och fallet kan föranleda en
framställning om överförande av verkställighet, får den dömde, på begäran
av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge, häktas om det
finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig
verkställigheten av påföljden. Beslut om häktning kan meddelas även efter
det att framställningen om överförande av verkställighet har gjorts eller be-
viljats.

Beträffande häktning och anhållande gäller vad som föreskrivs i rätte-

gångsbalken om brottmål. Det som där sägs om offentlig försvarare ska till-
lämpas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av 36 §. Av
bestämmelserna i 24 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje
stycket, 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första och
tredje styckena, 7 § första stycket, 8 § andra och tredje styckena, 9–17 §§,
20 § första stycket 2, 21 a §, 22 § första stycket och 24 §.

En ny förhandling om häktning ska, om den dömde begär det, hållas se-

nast två dagar efter det att en sådan begäran har kommit in till rätten. En för-
handling behöver dock inte hållas tidigare än efter två veckor från det att be-
slut i häktningsfrågan senast meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.

2

Senaste lydelse 2000:459 (jfr 2000:721).

SFS 2008:68

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008