SFS 2008:69 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

080069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1972:260) om internationellt <br/>samarbete r�rande verkst�llighet av <br/>brottm�lsdom;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 februari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 25 c � lagen (1972:260) om inter-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>25 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft11">I fall som avses i 25 b � 1 och som kan f�ranleda en framst�llning</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">om �verf�rande av verkst�llighet f�r den d�mde, p� beg�ran av beh�rig<br/>myndighet i den andra staten, h�ktas om det finns risk f�r att han eller hon<br/>avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig verkst�lligheten av p�f�ljden.<br/>Beslut om h�ktning kan meddelas �ven efter det att framst�llningen om<br/>�verf�rande av verkst�llighet har gjorts eller beviljats.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Betr�ffande h�ktning och anh�llande g�ller vad som f�reskrivs i r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">g�ngsbalken om brottm�l. Det som d�r s�gs om offentlig f�rsvarare ska till-<br/>l�mpas betr�ffande offentligt bitr�de i den m�n annat inte f�ljer av 25 f �.<br/>Av best�mmelserna i 24 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas endast 1 � tredje<br/>stycket, 4 � f�rsta och andra styckena, 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta och<br/>tredje styckena, 7 � f�rsta stycket, 8 � andra och tredje styckena, 917 ��,<br/>20 � f�rsta stycket 2, 21 a �, 22 � f�rsta stycket och 24 �.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En ny f�rhandling om h�ktning ska, om den d�mde beg�r det, h�llas se-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nast tv� dagar efter det att en s�dan beg�ran har kommit in till r�tten. En f�r-<br/>handling beh�ver dock inte h�llas tidigare �n efter tv� veckor fr�n det att be-<br/>slut i h�ktningsfr�gan senast meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">H�kan Friman<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2000:460 (jfr 2000:722).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:69</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete r�rande verkst�llighet av
brottm�lsdom;

utf�rdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 25 c � lagen (1972:260) om inter-

nationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom ska ha f�ljande
lydelse.

25 c �

2

I fall som avses i 25 b � 1 och som kan f�ranleda en framst�llning

om �verf�rande av verkst�llighet f�r den d�mde, p� beg�ran av beh�rig
myndighet i den andra staten, h�ktas om det finns risk f�r att han eller hon
avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig verkst�lligheten av p�f�ljden.
Beslut om h�ktning kan meddelas �ven efter det att framst�llningen om
�verf�rande av verkst�llighet har gjorts eller beviljats.

Betr�ffande h�ktning och anh�llande g�ller vad som f�reskrivs i r�tte-

g�ngsbalken om brottm�l. Det som d�r s�gs om offentlig f�rsvarare ska till-
l�mpas betr�ffande offentligt bitr�de i den m�n annat inte f�ljer av 25 f �.
Av best�mmelserna i 24 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas endast 1 � tredje
stycket, 4 � f�rsta och andra styckena, 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta och
tredje styckena, 7 � f�rsta stycket, 8 � andra och tredje styckena, 917 ��,
20 � f�rsta stycket 2, 21 a �, 22 � f�rsta stycket och 24 �.

En ny f�rhandling om h�ktning ska, om den d�mde beg�r det, h�llas se-

nast tv� dagar efter det att en s�dan beg�ran har kommit in till r�tten. En f�r-
handling beh�ver dock inte h�llas tidigare �n efter tv� veckor fr�n det att be-
slut i h�ktningsfr�gan senast meddelats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

H�kan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.

2

Senaste lydelse 2000:460 (jfr 2000:722).

SFS 2008:69

Utkom fr�n trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;