SFS 2008:84 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

080084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen

(1991:614)

dels

att 6 kap. 4 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, och närmast före

1 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk signatur

9 §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar

.

6 kap.

4 §

2

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas

skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska
innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris.
Motsvarande gäller vid byte eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte tillämpas.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit över-

ens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den överens-
kommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället det pris som
anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det är oskäligt att det ska
vara bindande. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till köpehandlingens
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhål-
landen och omständigheterna i övrigt.

10 kap.

2 §

Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar utom 1 § andra stycket 1 gäller i tillämpliga delar i fråga
om bostadsrättsföreningar. Det som föreskrivs om handling eller ärende i
16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 1995:1464.

SFS 2008:84

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

2*

SFS 2008:84–111

background image

2

SFS 2008:84

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)