SFS 2008:85 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

080085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagen beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2002:93) om koope-

rativ hyresrätt

dels

att 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, och närmast före

1 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk signatur

6 §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

6 kap.

2 §

Vad som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena, 1 a § och 2 § la-

gen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om koopera-
tiva hyresrättsföreningar. Det som föreskrivs om handling eller ärende i
16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning

tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,

2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

SFS 2008:85

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008