SFS 2008:139 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

080139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels

att 1 kap. 5 §, 6 kap. 7 §, 11 kap. 8 §, 12 kap. 2 och 4 §§, 13 kap. 1 §

och 14 kap. 1 §, rubriken närmast före 11 kap. 8 § samt rubriken till 13 kap.
ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 6 kap. 5 a §, 11 kap. 7 a�

7 c och 8 a §§ samt 13 kap. 2 och 3 §§, samt närmast före 11 kap. 7 b och
7 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag

samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�5 och 7�9 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning

för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, be-
dömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervär-

desskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna

uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse 2007:1409.

SFS 2008:139

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:139

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomst-

skattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

6 kap.

5 a §

Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omstän-

digheter som medför eller kan medföra avskattning av pensionsförsäkring
eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsför-
säkring finns i 11 kap. 7 b och 7 c §§.

7 §

3

Med utgiven ersättning enligt 6 § jämställs

1. behållning på pensionssparkonto som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst

enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en be-

stämmelse i inkomstskattelagen eller annan lag ska anses som utbetalt.

11 kap.

7 a §

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i

58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares eller understödsförenings överlåtelse eller överfö-

ring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller under-
stödsförening eller till en annan del av försäkringsgivarens eller understöds-
föreningens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

den försäkringsgivare eller understödsförening som överfört värdet i försäk-
ringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda

värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för
försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren
eller understödsföreningen.

Avskattning av pensionsförsäkring

7 b §

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan

medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det

kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kon-
trolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringsta-
garen och den försäkrade.

3

Senaste lydelse 2005:1175.

background image

3

SFS 2008:139

Tjänstepensionsavtal

7 c §

Kontrolluppgift som avses i 7 a och 7 b §§ ska också lämnas av ut-

ländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är
jämförbara med pensionsförsäkring.

Livförsäkring

8 §

4

Kontrolluppgift ska lämnas om livförsäkring med undantag för

1. pensionsförsäkring, och
2. livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall

senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen vid

årets utgång.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan livförsäkring

som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6�16 §§ inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

8 a §

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal

om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7�9 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller av-

talet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Kontrolluppgif-
ten ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring el-
ler en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart
med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

12 kap.

2 §

5

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 8 kap. 1�6 §§, 9 och 10 kap. samt

11 kap. 2, 2 a och 7 a�7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6, 8 och

9�11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller
motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift en-
ligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

4

Senaste lydelse 2007:1409.

5

Senaste lydelse 2005:344.

background image

4

SFS 2008:139

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare,

eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den

1 januari 2004 eller senare.

4 §

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap.

8 eller 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäk-
ringstagaren kan identifieras.

13 kap. Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgift

1 §

6

Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse,

fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering här, ska innan
verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om
att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Skyldigheten att lämna en förbindelse enligt första stycket gäller inte ett

utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är
förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäk-
ringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

2 §

Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utanför

Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska
för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett skriftligt åtagande till Skattever-
ket om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring enligt 6, 11 och
12 kap.

Första stycket gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår så-

dana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring.

�&tagandet ska innehålla identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren,

försäkringstagaren, den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.

En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med åtagandet.

3 §

�&taganden enligt 2 § ska lämnas enligt fastställt formulär.

Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling.

14 kap.

1 §

Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår senast den

31 januari närmast följande kalenderår.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 a�c §§ ska dock lämnas inom 14 dagar

räknat från den dag då sådan omständighet inträffat som utlöser kontrollupp-
giftsskyldigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

6

Senaste lydelse 2006:1495.

background image

5

SFS 2008:139

2. Bestämmelsen i 11 kap. 7 a § första stycket 2 tillämpas dock först vid

2010 års taxering avseende kontrolluppgift om överlåtelse eller överföring
av pensionsförsäkring som sker den 1 januari 2009 eller senare.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008