SFS 2008:163 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

080163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 19 § lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

2

ordet ⬝inskrivningsmyndigheter⬝ ska bytas ut mot ⬝inskriv-

ningsmyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Senaste lydelse av 19 § 2006:719.

SFS 2008:163

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008