SFS 2008:1295 Lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

081295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om
undanröjande av dubbelbeskattning vid justering
av inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konven-

tion om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskatt-

ning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

3

, ändrad

dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken
Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
nämnda konvention

4

, dels genom protokollet den 25 maj 1999 om ändring

av nämnda konvention

5

, dels genom konventionen av den 8 december 2004

om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republi-
ken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken
Slovakiens anslutning till nämnda konvention

6

, dels genom rådets beslut av

den 23 juni 2008 om Bulgariens och Rumäniens anslutning till nämnda kon-
vention

7

, ska gälla som lag här i landet. Den svenska texten till konventionen

av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7, rskr. 2008/09:68.

2

Senaste lydelse 2006:289.

3

EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 41990A0436).

4

EGT C 26, 31.1.1996, s. 1 (Celex 41996A0331(01)).

5

EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 41999A0716(01)).

6

EUT C 160, 30.6.2005, s. 1 (Celex 42005A0630(01)).

7

EUT L 174, 3.7.2008, s. 1 (Celex 32008D0492).

SFS 2008:1295

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1295

Bilaga

Konvention
om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

De höga avtalsslutande parterna i fördraget om Europeiska ekonomiska
gemenskapen,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
har enats om följande.

Kapitel 1

Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

1. Denna konvention skall tillämpas i de fall då inkomst som förvärvas av

ett företag i en avtalsslutande stat även ingår eller sannolikt kommer att ingå
i den skattepliktiga inkomst som förvärvas av ett företag i en annan avtals-
slutande stat på grund av att de principer som anges i artikel 4 och som till-
lämpas direkt eller genom motsvarande bestämmelser i den berörda statens
lagstiftning inte följs.

2. Vid tillämpningen av denna konvention skall ett fast driftställe som ett

företag i en avtalsslutande stat har i en annan avtalsslutande stat anses som
ett företag i den stat där det är beläget.

3. Punkt 1 tillämpas även i fall då något av de berörda företagen redovisar

förlust i stället för vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på inkomstskatter.
2.

1

De för närvarande utgående skatter, på vilka konventionen skall tilläm-

pas, är särskilt:

i) I Belgien:
a) impôt des personnes physiques/personenbelasting
b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting
c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting
d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders
e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des

personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebe-
lasting op de personenbelasting

ii) I Bulgarien:

iii) I Tjeckien:
a) danˇ z prˇíjmu

˚

fyzicky´ch osob

b) danˇ z prˇíjmu

˚

právnicky´ch osob

iv) I Danmark:

1

Artikel 2.2 har erhållit denna lydelse genom rådets beslut den 23 juni 2008.

background image

3

SFS 2008:1295

a) indkomstskat til staten
b) den kommunale indkomstskat
c) den amtskommunale indkomstskat
v) I Tyskland:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
c) Gewerbesteuer, i den utsträckning den är baserad på rörelsevinster
vi) I Estland:
a) tulumaks
vii) I Irland:
a) Cáin Ioncaim
b) Cáin Chorparáide
viii) I Grekland:
a)

uoqo eirodlaso umrijx

m pqor

xpxm

b)

uoqo eirodlaso molij

xm pqor

xpxm

c)

eiruoq tpe

´

q sxt epiveiqrexm dqetrg jai apove

´

setrg

ix) I Spanien:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
b) Impuesto sobre Sociedades
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
x) I Frankrike:
a) impôt sur le revenu
b) impôt sur les sociétés
xi) I Italien:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche
b) imposta sul reddito delle società
c) imposta regionale sulle attività produttive
xii) I Cypern:
a)

Uqo Eirodlaso

b)

jsajsg Eiruoq cia sgm

´

Altma sg glojqasa

xiii) I Lettland:
a) uzn

,

e¯mumu iena¯kuma nodoklis

b) iedzı¯vota¯ju iena¯kuma nodoklis
xiv) I Litauen:
a) Gyventoju

pajamu

mokestis

b) Pelno mokestis
xv) I Luxemburg:
a) impôt sur le revenu des personnes physiques
b) impôt sur le revenu des collectivités
c) impôt commercial, i den utsträckning den är baserad på rörelsevinster
xvi) I Ungern:
a) személyi jövedelemadó
b) társasági adó
c) osztalékadó
xvii) I Malta:
a) taxxa fuq l-income
xviii) I Nederländerna:
a) inkomstenbelasting
b) vennootschapsbelasting

background image

4

SFS 2008:1295

xix) I Österrike:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
xx) I Polen:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek dochodowy od osób prawnych
xxi) I Portugal:
a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
b) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das

pessoas colectivas

xxii) I Rumänien:
a) impozitul pe venit
b) impozitul pe profit
c) impozitul pe veniturile obt

,

inute din România de nerezident

,

i

xxiii) I Slovenien:
a) dohodnina
b) davek od dobicˇka pravnih oseb
xxiv) I Slovakien:
a) danˇ z príjmov právnicky´ch osôb
b) danˇ z príjmov fyzicky´ch osôb
xxv) I Finland:
a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna
b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
c) kunnallisvero/kommunalskatten
d) kirkollisvero/kyrkoskatten
e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst
f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skatt-

skyldig

xxvi) I Sverige:
a) statlig inkomstskatt
b) kupongskatt
c) kommunal inkomstskatt
xxvii) I Förenade kungariket:
a) Income Tax
b) Corporation Tax.
3. Konventionen tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak lik-

artat slag, som efter undertecknandet av konventionen påförs vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

background image

5

SFS 2008:1295

Kapitel 2

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Artikel 3

1.

2

Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket behörig

myndighet följande:

– I Belgien:
Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud,
De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.
– I Bulgarien:

– I Republiken Tjeckien:
Ministr financí eller hans befullmäktigade ombud.
– I Danmark:
Skatteministern eller hans befullmäktigade ombud.
– I Förbundsrepubliken Tyskland:
Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullmäktigade ombud.
– I Republiken Estland:
Rahandusminister eller hans befullmäktigade ombud.
– I Grekland:
O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullmäktigade ombud.
– I Spanien:
El Ministro de Economía eller hans befullmäktigade ombud.
– I Frankrike:
Le ministre chargé du budget eller hans befullmäktigade ombud.
– I Irland:
The Revenue Commissioners eller deras befullmäktigade ombud.
– I Italien:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans befullmäkti-

gade ombud.

– I Republiken Cypern:

O Tpotqc Oijomolij

x

m

eller hans befullmäktigade ombud.

– I Republiken Lettland:
Valsts ien

,

e¯mumu dienests.

– I Republiken Litauen:
Finansu ministras eller hans befullmäktigade ombud.
– I Luxemburg:
Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud.
– I Republiken Ungern:
a pénzügyminiszter eller hans befullmäktigade ombud.
– I Republiken Malta:
il-Ministru responsabbli gh

all-finanzi eller hans befullmäktigade ombud.

– I Nederländerna:

2

Artikel 3.1 har erhållit denna lydelse genom rådets beslut den 23 juni 2008.

background image

6

SFS 2008:1295

De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.
– I Österrike:
Der Bundesminister für Finanzen eller en befullmäktigad företrädare.
– I Republiken Polen:
Minister Finansów eller hans befullmäktigade ombud.
– I Portugal:
O Ministro das Finanças eller hans befullmäktigade ombud.
– I Rumänien:
Pres

,

edintele Agent

,

i ei Nat

,

i onale de Administrare Fiscalaˇ sau un reprezen-

tant autorizat.

– I Republiken Slovenien:
Ministrstvo za finance eller hans befullmäktigade ombud.
– I Republiken Slovakien:
Minister financií eller hans befullmäktigade ombud.
– I Finland:
Valtiovarainministeriö eller dettas befullmäktigade ombud,
Finansministeriet eller dettas befullmäktigade ombud.
– I Sverige:
Finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.
– I Förenade kungariket:
The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullmäktigade om-

bud.

2. Såvida inte sammanhanget föranleder annat skall varje uttryck som inte

definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har i det avtal om
undvikande av dubbelbeskattning som de berörda staterna har ingått.

Avsnitt 2

Principer som tillämpas vid justering av inkomst mellan företag i intressege-
menskap och vid bestämmandet av inkomst hänförlig till fasta driftställen

Artikel 4

Vid tillämpningen av denna konvention skall följande principer tillämpas:
1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett företag i en annan avtalsslutande stat eller äger del i
detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i en annan avtals-
slutande stat eller äger del i båda dessa företags kapital iakttas följande:

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella för-

bindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag inräknas i detta företags in-
komst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i en annan av-

talsslutande stat från ett där beläget fast driftställe, hänförs till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om

background image

7

SFS 2008:1295

det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik-
nande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket driftstället hör.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett företags inkomst i enlighet

med de principer som anges i artikel 4, skall den i god tid meddela företaget
om detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det
i sin tur kan underrätta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som lämnar ett sådant meddelande skall emellertid

inte förhindras att genomföra den planerade justeringen.

Om båda företagen och den andra avtalsslutande staten godtar justeringen

efter att ha blivit underrättade skall artiklarna 6 och 7 inte tillämpas.

Avsnitt 3

Ömsesidig överenskommelse och skiljemannaförfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall där denna konvention skall tillämpas ett företag anser att

de principer som anges i artikel 4 inte har iakttagits kan företaget, utan att
detta påverkar företagets rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i de
avtalsslutande staternas interna rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där företaget eller dess fasta drift-
ställe är beläget. Saken skall läggas fram inom tre år efter den första anmä-
lan av den åtgärd som medför eller sannolikt kan medföra dubbelbeskattning
enligt artikel 1.

Företaget skall samtidigt till den behöriga myndigheten uppge vilka andra

avtalsslutande stater som kan vara berörda av ärendet. Den behöriga myn-
digheten skall utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i dessa
andra avtalsslutande stater.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte

själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
lösa saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i någon annan berörd avtalsslutande stat, i syfte att undanröja dubbel-
beskattning i enlighet med de principer som anges i artikel 4. Överenskom-
melse som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i de berörda avtals-
slutande staternas interna lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en upp-

görelse för att undanröja den dubbelbeskattning till vilken hänvisning sker i
artikel 6 inom två år från den dag fallet för första gången lades fram för den
ena behöriga myndigheten, skall en rådgivande kommitté inrättas som får i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfrågan.

Företagen kan använda de rättsmedel som finns enligt de berörda avtals-

slutande staternas interna lagstiftning. Om saken emellertid har hänvisats till

background image

8

SFS 2008:1295

domstol börjar tvåårsfristen enligt första stycket att löpa från den dag då
domen i högsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram för den rådgivande kommittén, får

en avtalsslutande stat inleda eller fullfölja vidtagna rättsliga åtgärder eller
administrativa förfaranden i fallet i fråga.

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt den in-

terna lagstiftningen inte kan avvika från ett beslut av sina rättsliga organ,
skall punkt 1 endast tillämpas om företaget i intressegemenskap i denna stat
har låtit tiden för överklagande löpa ut eller återkallat överklagandet före be-
slutet. Denna punkt är inte tillämplig på överklaganden som gäller andra för-
hållanden än dem som avses i artikel 6.

4. De behöriga myndigheterna kan i samråd med de berörda företagen i

intressegemenskap komma överens om att bortse från de tidsfrister som
anges under punkt 1.

5. Om bestämmelserna i punkterna 1–4 inte tillämpas, skall de rättigheter

som varje företag i intressegemenskap har enligt artikel 6 förbli oinskränkta.

Artikel 8

1. Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat är inte skyldig att in-

leda ett förfarande om ömsesidig överenskommelse eller att inrätta en råd-
givande kommitté som avses i artikel 7, om det till följd av ett rättsligt eller
administrativt förfarande slutgiltigt fastslås att ett av de berörda företagen
kan komma att träffas av allvarliga påföljder på grund av handlingar som
medför justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett rättsligt eller administrativt förfarande för att avgöra om ett av

de berörda företagen genom handlingar som medför justering av inkomst
enligt artikel 4 kan komma att träffas av allvarliga påföljder pågår samtidigt
med ett av de förfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de behöriga
myndigheterna skjuta upp dessa senare förfaranden tills det rättsliga eller
administrativa förfarandet är avslutat.

Artikel 9

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.1 skall, förutom ordfö-

randen, bestå av

– två företrädare för varje berörd behörig myndighet. Antalet kan dock i

samråd med de behöriga myndigheterna begränsas till en,

– ett jämnt antal oberoende personer som enhälligt utses av de berörda

behöriga myndigheterna bland de personer som förekommer i förteckningen
enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom lottning.

2. När de oberoende personerna utses skall samtidigt en suppleant utses

för var och en av dem i enlighet med reglerna för utseende av de oberoende
personerna för det fall de oberoende personerna skulle vara förhindrade att
utöva sina åligganden.

3. Vid lottning kan varje behörig myndighet motsätta sig att en oberoende

person utses under sådana omständigheter som i förväg överenskommits
mellan de behöriga myndigheterna samt i någon av följande situationer:

– när personen i fråga är anställd hos någon av de berörda skatteförvalt-

ningarna eller utför uppgifter för någon av dessa förvaltningars räkning,

background image

9

SFS 2008:1295

– när personen i fråga är eller har varit innehavare av en betydande ägar-

andel i samtliga eller något av företagen i intressegemenskap eller är eller
har varit anställd eller rådgivare i samtliga eller något av dessa företag,

– när personen i fråga inte ger tillräckliga garantier för att vara opartisk

vid avgörandet av det eller de spörsmål det gäller.

4. Det skall upprättas en förteckning över personer som skall bestå av alla

oberoende personer som är utsedda av de avtalsslutande staterna. Varje
avtalsslutande stat skall därför utse fem personer och underrätta general-
sekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat och vara bo-

satta i konventionens territoriella tillämpningsområde. De skall vara sakkun-
niga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan göra ändringar i förteckningen enligt första

stycket. I detta fall skall meddelande om ändringarna utan dröjsmål ske till
Europeiska gemenskapernas råd.

5. De företrädare och oberoende personer som utses enligt punkt 1 väljer

en ordförande från den förteckning som avses i punkt 4, utan att det påverkar
varje berörd behörig myndighets rätt att motsätta sig att den sålunda valda
oberoende personen utses i något av de fall som avses i punkt 3.

Ordföranden skall inneha de kvalifikationer som krävs för att inneha det

högsta domarämbetet i sitt hemland eller vara en erkänt duglig praktiserande
jurist.

6. Ledamöterna i rådgivande kommittén skall ha tystnadsplikt vad gäller

de förhållanden som kommer till deras kännedom genom förfarandet. De
avtalsslutande staterna skall anta alla nödvändiga bestämmelser för att
bestraffa varje brott mot tystnadsplikten. De skall informera Europeiska
gemenskapernas kommission om de åtgärder som vidtagits. Europeiska
gemenskapernas kommission skall informera övriga avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att

rådgivande kommittén skall kunna sammanträda utan dröjsmål när ärenden
hänskjutits till den.

Artikel 10

1. Såvitt avser det förfarande som avses i artikel 7 kan de berörda företa-

gen i intressegemenskap till rådgivande kommittén lämna alla upplysningar
och allt bevismaterial eller alla handlingar som enligt deras uppfattning
sannolikt kan komma till användning för att fatta ett beslut. Företagen och
de behöriga myndigheterna i de berörda avtalsslutande staterna skall efter-
komma varje begäran från rådgivande kommittén om upplysningar, bevis-
material eller handlingar. Detta innebär dock inte att de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna är skyldiga att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från intern lagstiftning eller

vedertagen administrativ praxis,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern lagstiftning

eller inom ramen för vedertagen administrativ praxis,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels-

eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

background image

10

SFS 2008:1295

2. Varje företag i intressegemenskap kan på egen begäran inställa sig eller

företrädas inför rådgivande kommittén. På kommitténs begäran skall varje
företag i intressegemenskap inställa sig eller låta sig företrädas inför kom-
mittén.

Artikel 11

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 skall yttra sig senast sex

månader från dagen då ärendet hänsköts till den.

Den rådgivande kommittén skall grunda sitt yttrande på artikel 4.
2. Den rådgivande kommittén skall anta sitt yttrande med enkel majoritet.

De berörda behöriga myndigheterna kan komma överens om ytterligare
regler för förfarandet.

3. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs arbete skall med undantag

av de kostnader som företagen i intressegemenskap ådragit sig fördelas
jämnt mellan de berörda avtalsslutande staterna.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheter som deltar i förfarandet enligt artikel 7 skall

på grundval av bestämmelserna i artikel 4 enhälligt fatta ett beslut för att
undanröja dubbelbeskattningen inom sex månader efter det att den råd-
givande kommittén har avgivit sitt yttrande.

De behöriga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker från den råd-

givande kommitténs yttrande. Om de inte kan uppnå enighet om detta är de
skyldiga att handla i enlighet med yttrandet.

2. De behöriga myndigheterna kan enas om att offentliggöra beslutet

enligt punkt 1 under förutsättning att de berörda företagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omständigheten att de avtalsslutande staterna har fattat ett slutgiltigt

beslut om beskattningen av inkomster som härrör från en transaktion mellan
företag i intressegemenskap hindrar inte att förfarandena enligt artiklarna 6
och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen av

vinster vara undanröjd

a) om inkomsterna tas med i beräkningen av de skattepliktiga inkomsterna

i endast en stat, eller

b) om den skatt som påförs dessa inkomster i en stat minskas med ett

belopp som är lika stort som den skatt som påförs i den andra staten.

background image

11

SFS 2008:1295

Kapitel 3

Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna konvention påverkar inte de mer omfattande förpliktelser för att

undanröja dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap som följer av andra konventioner som de avtalsslutande
staterna har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstift-
ning.

Artikel 16

1. Det territoriella tillämpningsområdet för denna konvention är det som

fastställs i artikel 227.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna
artikel.

2. Denna konvention skall inte tillämpas på
– de franska territorier som anges i bilaga IV till Fördraget om upprättan-

det av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

– Färöarna och Grönland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande staterna. Ratifika-

tionsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska
gemenskapernas råd.

Artikel 18

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månad som

följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den
skall tillämpas på de förfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter ikraftträ-
dandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd skall till signa-

tärstaterna anmäla

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,
b) datum för denna konventions ikraftträdande,
c) förteckningen med oberoende personer som utses av de avtalsslutande

staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de ändringar som görs i förteck-
ningen.

background image

12

SFS 2008:1295

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Artikel 20

3

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall förlängas med

ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat senast sex måna-
der före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrättar
generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten motsätter sig
detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan när som helst begära en översyn av konven-

tionen. I sådant fall skall en konferens för översyn sammankallas av ordfö-
randen för Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 22

Denna konvention, som är upprättad i ett enda original på danska, engel-

ska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska och tyska språken, vilka samtliga tio texter är lika giltiga, skall
deponeras i arkiven hos Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av
regeringarna i signatärstaterna.

3

Artikel 20 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 25 maj 1999.