SFS 2008:1321 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

081321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 6 och 8 §§, 4 kap. 1–3, 6 och 14 §§ samt

5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Kontroll av vägtransporter”,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a § och 4 kap.

9 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga

varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtranspor-
ter och vid försändelser med post. Bestämmelserna har sin grund i rådets di-
rektiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana
varor, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG.

2 kap.

1 §

3

Tullverket får i fråga om punktskattepliktiga varor i vägtransporter

som är eller kan antas vara omfattade av 1 kap. 6 § kontrollera att varorna
transporteras i enlighet med den bestämmelsen (

transportkontroll

).

Transportkontroll får ske under pågående transport och då varor på-, av-

eller omlastas i direkt anslutning till transport. Transportkontroll får genom-
föras även på områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

1 a §

Vid transportkontroll av transport som medför bränsle som ska be-

skattas till följd av bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra stycket lagen
(1994:1776) om skatt på energi gäller inte bestämmelserna i 9–15 och 17–
23 §§.

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

2

Senaste lydelse 2004:234.

3

Senaste lydelse 1999:438.

SFS 2008:1321

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1321

3 §

4

Vid genomförande av transportkontroll får Tullverket

1. öppna transportmedel, containrar och andra utrymmen som är låsta el-

ler har tillslutits på annat sätt,

2. bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för allmän-

heten, och

3. försegla transportmedel, containrar och andra utrymmen samt spärra av

områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

Polisen ska lämna den handräckning som behövs för kontrollen.
Vid transportkontroll av sådan transport som avses i 1 a § gäller inte be-

stämmelserna i första stycket 2 och 3.

6 §

5

Förare är skyldiga att se till att ledsagardokument och bevis om ställd

säkerhet följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en transport-
kontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga ledsagardokument
och bevis om ställd säkerhet.

8 §

6

En transportkontroll får inte pågå längre än sex timmar eller, i fall som

avses i 1 a §, längre än fyra timmar. Om föraren eller ägaren till de varor
som ska kontrolleras inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 eller 7 §, får kon-
trollen pågå under längre tid, dock högst tolv timmar eller, i fall som avses i
1 a §, högst åtta timmar.

4 kap.

1 §

7

En särskild avgift (

transporttillägg

) ska påföras en avsändande upp-

lagshavare om

1. ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte följer med trans-

porten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en skattskyldig om
1. anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet som följer av

17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564) om alko-
holskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte iaktta-
gits, eller

2. säkerhet enligt 16 § lagen om tobaksskatt, 15 § lagen om alkoholskatt

eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi inte ställts på föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en förare som inte har med sig föreskrivet

förenklat ledsagardokument vid förflyttning av punktskattepliktiga varor
som beskattats i ett annat EG-land.

Transporttillägget är tjugo procent av de punktskatter som belöper på eller

kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra eller
tredje stycket inte iakttagits.

4

Senaste lydelse 1999:438.

5

Senaste lydelse 2002:883.

6

Senaste lydelse 2002:883.

7

Senaste lydelse 2000:489.

background image

3

SFS 2008:1321

2 §

8

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller tredje

stycket ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med före-
skrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 § andra stycket ska undan-

röjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skattebetal-
ningslagen (1997:483), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi
konstateras att den som påförts tillägget inte är skattskyldig.

3 §

Den som påförts transporttillägg ska befrias från tillägget om det är

uppenbart oskäligt att ta ut det.

6 §

9

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska be-

talas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna

om kostnadsränta i 19 kap. 8, 9, 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
(1997:483).

I 9 a § andra stycket finns särskilda bestämmelser om betalning av trans-

porttillägg som Skatteverket beslutat om.

9 a §

Skatteverket beslutar om transporttillägg avseende den som är skatt-

skyldig för bränsle till följd av bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra stycket la-
gen (1994:1776) om skatt på energi.

I fråga om transporttillägg enligt första stycket gäller bestämmelserna i

skattebetalningslagen (1997:483) om debitering, betalning, överklagande
och förfarandet i övrigt.

14 §

10

Beslut enligt 2 kap. 1–6 §§ och 12 § får inte överklagas. Övriga be-

slut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 § första stycket får föras även av mot-

tagaren av varan.

Skatteverket får överklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tull-

verket.

5 kap.

4 §

11

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra

meningen, att tillhandahålla handlingar, döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

8

Senaste lydelse 2002:426.

9

Senaste lydelse 2002:426.

10

Senaste lydelse 2003:722.

11

Senaste lydelse 2002:883.

background image

4

SFS 2008:1321

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)