SFS 2008:1322 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 3 §, 12 kap. 2 § samt

42 kap. 25 och 30 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande ly-

delse.

8 kap.

3 §

Vinster i svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska premie-

obligationer är skattefria.

Vinster i utländska lotterier är skattefria om lotteriet
� anordnas i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES), eller

� utgör ett sådant lotteri som avses i 1 § andra stycket lagen (1991:1482)

om lotteriskatt.

Vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer är skattefria

om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES.

12 kap.

2 §

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon be-

loppsmässig begränsning, nämligen utgifter

� vid tjänsteresor enligt 5�17 §§,
� vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt

18�22 och 31 §§,

� för hemresor enligt 24 och 31 §§,
� för egenavgifter enligt 36 §, och
� i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som före-

tas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och

arbets- och utbildningsplatsen enligt 26�31 §§ ska dras av bara till den del
kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 9 000 kronor.
�vriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattnings-
året sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

1

Prop. 2008/09:47, bet. 2008/09:SkU11, rskr. 2008/09:107.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1322

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1322

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

42 kap.

25 §

Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska pre-

mieobligationer ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är
skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras av.

30 §

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upp-

låts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder av-
yttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas
med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska

avdrag göras med 12 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, pri-
vatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterli-
gare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får
inte i något fall vara högre än intäkten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)