SFS 2008:1384 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

081384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 7 §§,

6 kap. 7 § samt 7 kap. 1 och 4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227)

2

ordet

”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i
motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 4 kap. 1 § 2008:186.

SFS 2008:1384

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008