SFS 2008:213 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

080213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

dels

att 1 kap. 1 § och 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogde-

myndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, be-
talningsföreläggande och handräckning, tillsyn i konkurs samt i annan verk-
samhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är
helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid

behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

3 kap.

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäl-

ler vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller anslutande för-
fattningar.

3 a §

Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade snarast

rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författ-

ningar, eller

2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att upp-

fylla sina ekonomiska förpliktelser.

Om uppgifterna lämnats ut till tredje man, ska Kronofogdemyndigheten

underrätta denne om åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär

1

Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.

2

Senaste lydelse 2006:733.

SFS 2008:213

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:213

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan
undvikas på detta sätt. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om
detta skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)