SFS 2008:225 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

080225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

5. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

– studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, eller
6. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om

den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i

första stycket.

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

2

Senaste lydelse 2007:1343.

SFS 2008:225

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:225

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)