SFS 2008:242 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

080242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall ska ha följande lydelse.

11 §

2

Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till

aska,

2. förorenad jord från marksanering,
3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund

av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,
8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av

järnmalmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpap-

per samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natri-

umfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
15. slagger från metallurgiska processer,
16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och rå-

järn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,
18. metallhydroxidslam,
19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställ-

ning av koppar, zink och bly,

20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam från rening av

rökgaser vid framställning av aluminium,

21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolege-

ringar,

1

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

2

Senaste lydelse 2001:904.

SFS 2008:242

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:242

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

22. gjuterisand,
23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och
24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobec-

querel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller
de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan
aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans

torrvikt användas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)