SFS 2008:264 Lag om ändring i brottsbalken

080264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels

att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas en ny paragraf, 8 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

8 kap.

10 a §

Leder någon olovligen värmeenergi ur ett rörledningssystem för

uppvärmning eller leder någon olovligen värmeenergi till ett rörledningssys-
tem för kylning, döms för

olovlig avledning av värmeenergi

till böter eller

fängelse högst ett år. Vid ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

12 §

För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till-

grepp av fortskaffningsmedel, olovlig kraftavledning eller olovlig avledning
av värmeenergi, så ock för stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rån
eller grovt rån döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Skulle tillgrepp
av fortskaffningsmedel eller olovlig avledning av värmeenergi, om brottet
fullbordats, hava varit att anse som ringa, må dock ej dömas till ansvar som
nu sagts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184.

SFS 2008:264

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008