SFS 2008:264 Lag om ändring i brottsbalken

080264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels

att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas en ny paragraf, 8 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

8 kap.

10 a §

Leder någon olovligen värmeenergi ur ett rörledningssystem för

uppvärmning eller leder någon olovligen värmeenergi till ett rörledningssys-
tem för kylning, döms för

olovlig avledning av värmeenergi

till böter eller

fängelse högst ett år. Vid ringa fall döms inte till ansvar.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

12 §

För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till-

grepp av fortskaffningsmedel, olovlig kraftavledning eller olovlig avledning
av värmeenergi, så ock för stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rån
eller grovt rån döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Skulle tillgrepp
av fortskaffningsmedel eller olovlig avledning av värmeenergi, om brottet
fullbordats, hava varit att anse som ringa, må dock ej dömas till ansvar som
nu sagts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184.

SFS 2008:264

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008