SFS 2008:281 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

080281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 3 § lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

10 kap.

3 §

2

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller, om förvaltningen av fonden har över-
gått till ett förvaringsinstitut, av detta,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 el-

ler 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §

lagen om investeringsfonder.

Om ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att

ombesörja försäljning och inlösen av andelar ska kontrolluppgiften i stället
lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2004:72.

SFS 2008:281

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008