SFS 2008:283 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

080283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 §, 8 kap. 19 och 25 §§,

25 kap. 22 § samt 26 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 5 § 1,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4.

försäkringsföretag med koncession enligt försäkringsrörelselagen

(1982:713),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-
samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte uteslu-

ter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investerings-

tjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning, så-
vida de inte

a) är marknadsgaranter, eller
b) handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en handels-

plattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhan-
dahålla ett system som är tillgängligt för någon utomstående i syfte att
handla med denne,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i

förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i före-
taget,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

SFS 2008:283

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:283

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till an-

dra företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

11. företag som handlar med finansiella instrument för egen räkning eller

tillhandahåller investeringstjänster i fråga om derivatinstrument med råvaror
som underliggande tillgång eller sådana derivatkontrakt som avses i 1 kap.
4 § första stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet, och

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av in-

vesteringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning till kund inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som
omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av handel för egen räk-

ning med råvaror eller derivatinstrument med råvaror som underliggande
tillgång, om företaget inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet
utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som
avses i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investe-

ringsverksamhet

a) som uteslutande består i handel för egen räkning på marknader för fi-

nansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och på avistamark-
nader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

b) som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på marknaderna

som anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare
på dessa marknader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen full-
görs bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för

förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt
2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ la-
gen om investeringsfonder samt investeringsrådgivning till kund avseende
sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvaltnings-

bolag samt fondföretag som avses i a, och

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders

medel eller fondandelar.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

background image

3

SFS 2008:283

8 kap.

19 §

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av

följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,
2. kreditinstitut,
3. försäkringsföretag,
4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 20 lagen

(2004:46) om investeringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § för-
sta stycket 1 samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förval-
tar dem,

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,
6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första

stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive

offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga
organisationer, samt

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som pro-

fessionella kunder enligt 16 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av

grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och
2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.
Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig mot-

part enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professio-
nell kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

25 §

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mot-

tagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella in-
strument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders
uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser
a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en

motsvarande marknad utanför EES,

b) penningmarknadsinstrument,
c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,
d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 20

lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett fondföretag som avses i
1 kap. 7 § första stycket 1 samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer

att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

background image

4

SFS 2008:283

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

25 kap.

22 §

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 16 kap.

4–7 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för
emittenten, ska Finansinspektionen meddela emittenten av de överlåtbara
värdepapperen en erinran.

En erinran ska inte beslutas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig el-

ler om en börs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES vidtar
tillräckliga åtgärder mot emittenten.

26 kap.

3 §

Bolagsverkets beslut att skriva av eller vägra registrering av en anmä-

lan avseende ett anknutet ombud eller beslut att avregistrera ett anknutet om-
bud enligt 6 kap. 8 eller 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)