SFS 2008:302 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

080302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i <br/>arbetstvister;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 kap. 1 och 6 �� och 4 kap. 4 och</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">13 �� lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsdomstolen best�r av h�gst fyra ordf�rande, h�gst fyra vice ord-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rande samt sjutton andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ledamot ska vara svensk medborgare och f�r inte vara under�rig eller i</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. Innan<br/>ledamot tar s�te i Arbetsdomstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r annan ledamot �n ordf�rande ska det finnas h�gst tre ers�ttare. Det</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">som s�gs i denna lag om ledamot g�ller �ven ers�ttare, om inte annat s�rskilt<br/>anges.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ordf�rande anst�lls med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">domstolen. �vriga ledam�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen f�r tre<br/>�r.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsdomstolen �r domf�r med ordf�rande samt h�gst sex och l�gst</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">fyra andra ledam�ter. Av de ledam�ter som avses i 2 � ska h�gst tre och<br/>l�gst en delta. Av de ledam�ter som avses i 3 � ska h�gst fyra och l�gst tv�<br/>delta, lika m�nga f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsdomstolen �r �ven domf�r med ordf�rande samt en ledamot f�r</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. vid huvudf�rhandling i m�l som saknar betydelse f�r ledning av r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">till�mpningen och �ven i �vrigt �r av enklare slag,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">2. vid avg�rande av m�l utan huvudf�rhandling,<br/>3. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd,<br/>4. vid annan handl�ggning som inte sker vid huvudf�rhandling.<br/>Arbetsdomstolen �r vidare domf�r med tre lagfarna domare <br/>1. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1977:530.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1992:124.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1997:752.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:302</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:302</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. vid handl�ggning som avses i andra stycket 2 eller 4, om pr�vningen i</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">v�sentlig grad avser annat �n arbetsr�ttsliga fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vill n�gon ledamot vid handl�ggning enligt andra eller tredje stycket att</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ett m�l ska avg�ras eller en viss fr�ga pr�vas av domstolen i den samman-<br/>s�ttning som f�reskrivs i f�rsta stycket, g�ller ledamotens mening.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Ber�ttelser som l�mnas vid huvudf�rhandling under f�rh�r i bevis-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">syfte beh�ver inte dokumenteras.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">�verklagandet ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. det avg�rande som �verklagas, <br/>2. den �ndring i avg�randet som yrkas, <br/>3. grunderna f�r �verklagandet, <br/>4. de omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r att pr�vningstillst�nd ska</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">meddelas,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">5. de bevis som �beropas, och<br/>6. vad som ska styrkas med varje bevis. <br/>Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�verklagandet.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid �verklagande av en tingsr�tts dom ska klaganden i skrivelsen �ven</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ange om han eller hon vill att det ska h�llas ett f�rnyat f�rh�r med ett vittne,<br/>en sakkunnig eller en part eller h�llas en f�rnyad syn.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft i fr�ga om 3 kap. 1 � den 1 juli 2008 och i �vrigt</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2000:177.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1994:1043.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i
arbetstvister;

utf�rdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 kap. 1 och 6 �� och 4 kap. 4 och

13 �� lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister

2

ska ha f�ljande ly-

delse.

3 kap.

1 �

3

Arbetsdomstolen best�r av h�gst fyra ordf�rande, h�gst fyra vice ord-

f�rande samt sjutton andra ledam�ter.

Ledamot ska vara svensk medborgare och f�r inte vara under�rig eller i

konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. Innan
ledamot tar s�te i Arbetsdomstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.

F�r annan ledamot �n ordf�rande ska det finnas h�gst tre ers�ttare. Det

som s�gs i denna lag om ledamot g�ller �ven ers�ttare, om inte annat s�rskilt
anges.

Ordf�rande anst�lls med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i

domstolen. �vriga ledam�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen f�r tre
�r.

6 �

4

Arbetsdomstolen �r domf�r med ordf�rande samt h�gst sex och l�gst

fyra andra ledam�ter. Av de ledam�ter som avses i 2 � ska h�gst tre och
l�gst en delta. Av de ledam�ter som avses i 3 � ska h�gst fyra och l�gst tv�
delta, lika m�nga f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Arbetsdomstolen �r �ven domf�r med ordf�rande samt en ledamot f�r

vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

1. vid huvudf�rhandling i m�l som saknar betydelse f�r ledning av r�tts-

till�mpningen och �ven i �vrigt �r av enklare slag,

2. vid avg�rande av m�l utan huvudf�rhandling,
3. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd,
4. vid annan handl�ggning som inte sker vid huvudf�rhandling.
Arbetsdomstolen �r vidare domf�r med tre lagfarna domare
1. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd,

1

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1992:124.

4

Senaste lydelse 1997:752.

SFS 2008:302

Utkom fr�n trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:302

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

2. vid handl�ggning som avses i andra stycket 2 eller 4, om pr�vningen i

v�sentlig grad avser annat �n arbetsr�ttsliga fr�gor.

Vill n�gon ledamot vid handl�ggning enligt andra eller tredje stycket att

ett m�l ska avg�ras eller en viss fr�ga pr�vas av domstolen i den samman-
s�ttning som f�reskrivs i f�rsta stycket, g�ller ledamotens mening.

4 kap.

4 �

5

Ber�ttelser som l�mnas vid huvudf�rhandling under f�rh�r i bevis-

syfte beh�ver inte dokumenteras.

13 �

6

�verklagandet ska inneh�lla uppgifter om

1. det avg�rande som �verklagas,
2. den �ndring i avg�randet som yrkas,
3. grunderna f�r �verklagandet,
4. de omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r att pr�vningstillst�nd ska

meddelas,

5. de bevis som �beropas, och
6. vad som ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med

�verklagandet.

Vid �verklagande av en tingsr�tts dom ska klaganden i skrivelsen �ven

ange om han eller hon vill att det ska h�llas ett f�rnyat f�rh�r med ett vittne,
en sakkunnig eller en part eller h�llas en f�rnyad syn.

Denna lag tr�der i kraft i fr�ga om 3 kap. 1 � den 1 juli 2008 och i �vrigt

den 1 november 2008.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2000:177.

6

Senaste lydelse 1994:1043.

;