SFS 2008:302 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

080302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 1 och 6 §§ och 4 kap. 4 och

13 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

2

ska ha följande ly-

delse.

3 kap.

1 §

3

Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice ord-

förande samt sjutton andra ledamöter.

Ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i

konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan
ledamot tar säte i Arbetsdomstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande ska det finnas högst tre ersättare. Det

som sägs i denna lag om ledamot gäller även ersättare, om inte annat särskilt
anges.

Ordförande anställs med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i

domstolen. �vriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre
år.

6 §

4

Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex och lägst

fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § ska högst tre och
lägst en delta. Av de ledamöter som avses i 3 § ska högst fyra och lägst två
delta, lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Arbetsdomstolen är även domför med ordförande samt en ledamot för

vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse för ledning av rätts-

tillämpningen och även i övrigt är av enklare slag,

2. vid avgörande av mål utan huvudförhandling,
3. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
4. vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling.
Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare
1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,

1

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1992:124.

4

Senaste lydelse 1997:752.

SFS 2008:302

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:302

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. vid handläggning som avses i andra stycket 2 eller 4, om prövningen i

väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.

Vill någon ledamot vid handläggning enligt andra eller tredje stycket att

ett mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den samman-
sättning som föreskrivs i första stycket, gäller ledamotens mening.

4 kap.

4 §

5

Berättelser som lämnas vid huvudförhandling under förhör i bevis-

syfte behöver inte dokumenteras.

13 §

6

�verklagandet ska innehålla uppgifter om

1. det avgörande som överklagas,
2. den ändring i avgörandet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska

meddelas,

5. de bevis som åberopas, och
6. vad som ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med

överklagandet.

Vid överklagande av en tingsrätts dom ska klaganden i skrivelsen även

ange om han eller hon vill att det ska hållas ett förnyat förhör med ett vittne,
en sakkunnig eller en part eller hållas en förnyad syn.

Denna lag träder i kraft i fråga om 3 kap. 1 § den 1 juli 2008 och i övrigt

den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2000:177.

6

Senaste lydelse 1994:1043.