SFS 2008:311 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

080311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 32 § inkomstskattelagen

(1999:1229) ska ha följande lydelse.

11 kap.

32 §

2

Särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pen-

sionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat
barn ska inte tas upp.

Vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

ska inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Senaste lydelse 2007:1419.

SFS 2008:311

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008