SFS 2008:321 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

080321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1991:1137) om rättspsy-

kiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

1 §

I brottmål får rätten besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte att

kunna bedöma

1. om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte

till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig

psykisk störning och i så fall tillståndets betydelse för frågan om påföljds-
valet enligt 30 kap. 6 § brottsbalken.

Ändamålet med undersökningen ska anges i rättens beslut. Avser beslutet

en undersökning enligt första stycket 1, ska det av beslutet framgå om un-
dersökningen ska omfatta förutsättningarna för vård med särskild utskriv-
ningsprövning. Avser beslutet en undersökning enligt första stycket 2, får
rätten besluta att undersökningen ska omfatta även frågan om huruvida den
misstänkte

1. till följd av störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd

eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, eller

2. i anslutning till brottet själv genom rus eller på något annat liknande

sätt har vållat det tillstånd som avses i 1 eller som utgör störningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25, rskr. 2007/08:204.

SFS 2008:321

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;