SFS 2008:335 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

080335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att i 16 kap. 6 § och i rubriken närmast före 49 kap. 19 b § ordet

⬝skall⬝ ska bytas ut mot ⬝ska⬝,

dels

att i 19 kap. 11 § ordet ⬝faställts⬝ ska bytas ut mot ⬝fastställts⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187.

2

Senaste lydelse av

16 kap. 6 § 2006:650
19 kap. 11 § 2007:1419
rubriken närmast före 49 kap. 19 b § 2003:224.

SFS 2008:335

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008