SFS 2008:357 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

080357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av
pojkar;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2001:499) om omskä-

relse av pojkar ska ha följande lydelse.

2 §

2

När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuk-

sköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientskadelagen
(1996:799) och patientdatalagen (2008:355).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.

2

Senaste lydelse 2001:499.

SFS 2008:357

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008