SFS 2008:371 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

080371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 14 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

5 kap.

14 §

2

Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om

felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det an-
nars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en
fjärdedel.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som

ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas ha

1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande,
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller bety-

delsen av de faktiska förhållandena, eller

3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.
Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften

med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåten-

heten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anled-

ning att anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den skatt-
skyldige kan lastas för dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyl-

dige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit
föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 2003:655.

SFS 2008:371

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:371

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;