SFS 2008:420 Lag om ändring i rättegångsbalken

080420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 2 och 7 §§ samt 27 kap. 27 §

rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

3. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,

4. har gjort sig känd för redbarhet, och
5. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från an-

tagningskraven såvitt gäller första stycket 1. Detsamma gäller antagnings-
kraven enligt första stycket 2 och 3 beträffande den som är auktoriserad som
advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han eller
hon har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, ska anses
uppfylla kraven enligt första stycket 2 och 3. Detsamma gäller den som re-
gistrerats enligt 2 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och
regelbunden advokatverksamhet i Sverige, under förutsättning antingen att
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har
förvärvat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i
samfundet.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-
rist på advokatbyrå i Sverige ska anses uppfylla kraven enligt första stycket
2�5.

1

Prop. 2007/08:113, bet. 2007/08:JuU21, rskr. 2007/08:217.

2

Senaste lydelse 2002:334.

SFS 2008:420

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:420

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till leda-
mot som enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekono-
miskt biträde i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt bi-
träde.

Ordinarie domare, allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till le-

damot. Detsamma gäller den som annars är anställd hos någon annan än ad-
vokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

7 §

3

En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-

nars förfar oredligt, ska uteslutas ur advokatsamfundet. När det gäller en så-
dan advokat som avses i 2 a § ska registreringen upphävas. �r omständig-
heterna mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning.

En advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får meddelas

en varning eller erinran. �r omständigheterna synnerligen försvårande, får
advokaten uteslutas ur samfundet eller, i fråga om en sådan advokat som av-
ses i 2 a §, registreringen upphävas.

En advokat som tilldelas en varning får, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en

advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller
olämplig.

En advokat är skyldig att genast träda ur samfundet om det inträffar en så-

dan omständighet som gör att han eller hon enligt 2 § femte eller sjätte
stycket inte får antas till ledamot av samfundet, om inte styrelsen i fall som
avses i 2 § sjätte stycket andra meningen medger undantag. Om advokaten
inte träder ur samfundet, trots att han eller hon är skyldig att utträda, ska sty-
relsen förordna om hans eller hennes uteslutning. Detsamma gäller, om en
advokat inte längre uppfyller hemvistkravet enligt 2 § första stycket 1 och
styrelsen inte medger att han eller hon får stå kvar som ledamot av samfun-
det. Om en sådan advokat som är registrerad enligt 2 a § fråntas rätten att
uppträda som advokat i den stat där han eller hon är auktoriserad, ska styrel-
sen upphäva registreringen.

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet

genast ska verkställas. Detsamma gäller ett beslut att upphäva en registre-
ring.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket andra meningen får inte

åtalas av någon annan än Justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är
påkallat från allmän synpunkt.

27 kap.

27 §

4

Regeringen förordnar för tre år i sänder personer som kan tjänstgöra

som offentliga ombud. Under treårsperioden får vid behov ytterligare perso-
ner förordnas för återstående del av perioden.

3

Senaste lydelse 2002:334.

4

Senaste lydelse 2003:1146.

background image

3

SFS 2008:420

Ett offentligt ombud ska vara svensk medborgare och ska vara eller ha va-

rit advokat eller ha varit ordinarie domare. Ett offentligt ombud får inte vara
i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen ska inhämta förslag på lämpliga kandidater från Sveriges

advokatsamfund och Domarnämnden.

Ett offentligt ombud får trots att regeringens förordnande har upphört slut-

föra pågående uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008