SFS 2008:489 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

080489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Vad som i denna lag sägs om böter ska även gälla utdömda viten, som

1. har förelagts part eller annan till fullgörande av en skyldighet i en rätte-

gång,

2. i Sverige har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrens-

verket, Stockholms tingsrätt i mål enligt marknadsföringslagen (2008:486)
eller Marknadsdomstolen,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Vad som sägs i första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har

förelagts av Forbrukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren
eller har dömts ut av domstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite

som enligt 4 § första stycket 2 förelagts enligt marknadsföringslagen
(1995:450).

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 1999:113.

SFS 2008:489

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008