SFS 2008:504 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

080504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2000:1175) om

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsument-
organisationer ska ha följande lydelse.

3 §

2

Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsidosät-

ter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla

1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§ marknads-

föringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som av-

ses i 10 kap. 5 och 6 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), eller

3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.

5 §

3

Talan ska väckas vid

1. Marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i

marknadsföringslagen (2008:486) och i fråga om förbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. Länsrätten i Stockholms län i fråga om sådan särskild avgift som avses

i radio- och TV-lagen (1996:844),

3. tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken eller Stock-

holms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2001:401.

3

Senaste lydelse 2001:401.

SFS 2008:504

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008