SFS 2008:535 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

080535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 19 kap. 3 och 5 �� fastighetstaxe-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ringslagen (1979:1152) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11">Den statliga lantm�terimyndigheten och Skatteverket ska unders�ka</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och uppr�tta f�rslag till</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. vilka riktv�rdestabeller f�r sm�hus som inte ing�r i lantbruksenhet, som</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">med h�nsyn till r�dande prisl�ge b�r anv�ndas inom olika delar av ett l�n,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. riktv�rdeskartor f�r tomtmark som inte ing�r i lantbruksenhet inom</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">l�net. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den statliga lantm�terimyndigheten och Skatteverket ska vidare pr�va att</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">en till�mpning av f�rslag till f�reskrifter enligt 1 � andra och tredje styckena<br/>leder till taxeringsv�rden som svarar mot taxeringsv�rdeniv� enligt 5 kap.<br/>2 � (provv�rdering). Motsvarande pr�vning g�rs av f�rslag till riktv�rdekar-<br/>tor f�r tomtmark och riktv�rdetabeller f�r sm�hus enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Provv�rdering ska g�ras f�r varje v�rdeomr�de och omfatta det antal</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">�verl�telser inom omr�det (provv�rderingsobjekt) som bed�ms n�dv�ndigt<br/>med h�nsyn till omr�dets karakt�r. Om antalet provv�rderingsobjekt �r f�r f�<br/>eller saknas inom ett v�rdeomr�de, f�r provv�rdering g�ras f�r en grupp av<br/>v�rdeomr�den som d� tillsammans bildar ett provv�rderingsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">n�rmare f�reskrifter om indelningen i provv�rderingsomr�den. Ett s�dant<br/>beslut f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska, i samr�d med den statliga lantm�terimyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">senast den 1 juni �ret f�re det �r d� allm�n fastighetstaxering d�rom �ger<br/>rum, uppr�tta f�rslag till riktv�rdekartor f�r tomtmark som inte ing�r i lant-<br/>bruksenhet och riktv�rdetabeller f�r sm�hus som inte ing�r i lantbruksenhet.<br/>P� samma g�ng ska det f�resl�s �ndringar som beh�vs i de f�rslag till f�re-<br/>skrifter som avses i 1 � andrafj�rde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2003:650.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2003:650.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:535</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:535</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En referensgrupp ska under arbetets g�ng ges m�jlighet att l�mna syn-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">punkter.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 19 kap. 3 och 5 �� fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) ska ha f�ljande lydelse.

19 kap.

3 �

2

Den statliga lantm�terimyndigheten och Skatteverket ska unders�ka

och uppr�tta f�rslag till

1. vilka riktv�rdestabeller f�r sm�hus som inte ing�r i lantbruksenhet, som

med h�nsyn till r�dande prisl�ge b�r anv�ndas inom olika delar av ett l�n,
och

2. riktv�rdeskartor f�r tomtmark som inte ing�r i lantbruksenhet inom

l�net.

Den statliga lantm�terimyndigheten och Skatteverket ska vidare pr�va att

en till�mpning av f�rslag till f�reskrifter enligt 1 � andra och tredje styckena
leder till taxeringsv�rden som svarar mot taxeringsv�rdeniv� enligt 5 kap.
2 � (provv�rdering). Motsvarande pr�vning g�rs av f�rslag till riktv�rdekar-
tor f�r tomtmark och riktv�rdetabeller f�r sm�hus enligt f�rsta stycket.

Provv�rdering ska g�ras f�r varje v�rdeomr�de och omfatta det antal

�verl�telser inom omr�det (provv�rderingsobjekt) som bed�ms n�dv�ndigt
med h�nsyn till omr�dets karakt�r. Om antalet provv�rderingsobjekt �r f�r f�
eller saknas inom ett v�rdeomr�de, f�r provv�rdering g�ras f�r en grupp av
v�rdeomr�den som d� tillsammans bildar ett provv�rderingsomr�de.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om indelningen i provv�rderingsomr�den. Ett s�dant
beslut f�r inte �verklagas.

5 �

3

Skatteverket ska, i samr�d med den statliga lantm�terimyndigheten

senast den 1 juni �ret f�re det �r d� allm�n fastighetstaxering d�rom �ger
rum, uppr�tta f�rslag till riktv�rdekartor f�r tomtmark som inte ing�r i lant-
bruksenhet och riktv�rdetabeller f�r sm�hus som inte ing�r i lantbruksenhet.
P� samma g�ng ska det f�resl�s �ndringar som beh�vs i de f�rslag till f�re-
skrifter som avses i 1 � andrafj�rde styckena.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 2003:650.

3

Senaste lydelse 2003:650.

SFS 2008:535

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:535

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

En referensgrupp ska under arbetets g�ng ges m�jlighet att l�mna syn-

punkter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;