SFS 2008:542 Lag om ändring i utsökningsbalken

080542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 kap. 2 och 7 �� samt 12 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">uts�kningsbalken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller beg�ra att n�gon annan f�rplik-<br/>telse fullg�rs, ska tas i f�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat i</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens<br/>�gare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslutet<br/>om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndig-<br/>heten beg�ra att den statliga lantm�terimyndigheten beslutar att s�dana re-<br/>gistrerings�tg�rder som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregis-<br/>ter inte f�r vidtas eller att den statliga lantm�terimyndigheten utf�rdar ett<br/>skriftligt pantbrev enligt 8 � n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det kan antas att en s�dan handling som avses i f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">stycket undanh�lls eller har f�rkommit, ska i st�llet sekundog�lden�ren eller<br/>annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n<br/>Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">kontof�ring av finansiella instrument ska s�kerst�llas genom registrering av<br/>utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3 kap.<br/>n�mnda lag, ska s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rval-<br/>taren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i<br/>en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">gen (2003:113) om elcertifikat ska s�kerst�llas genom registrering av utm�t-<br/>ningen enligt den lagen. Detsamma g�ller vid utm�tning av en utsl�ppsr�tt<br/>eller en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med<br/>utsl�ppsr�tter. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2004:1202. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:542</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:542</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Egendom som �r i tredje mans besittning f�r tas i f�rvar, f�rseglas</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">eller m�rkas, n�r en s�dan �tg�rd f�reskrivs i 25 ��. Om ett beslut om ut-<br/>m�tning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man �r registrerad<br/>som pantbrevshavare, f�r Kronofogdemyndigheten beg�ra att den statliga<br/>lantm�terimyndigheten beslutar att s�dana registrerings�tg�rder som anges i<br/>78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r vidtas. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som �r bel�nade till-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">l�mpas best�mmelserna i f�rsta stycket endast om det finns s�rskilda sk�l.<br/>Om egendomen inte tas i f�rvar eller ett s�dant beslut som avses i f�rsta<br/>stycket andra meningen inte meddelas, ska i st�llet f�rbud meddelas inne-<br/>havaren att utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd l�mna ut egendomen<br/>eller vidta n�gon annan �tg�rd med den till skada f�r s�kanden.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i egendom som tas i</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�rvar, innehar Kronofogdemyndigheten egendomen f�r tredje mannens r�k-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Pantbrev som g�ller i fastigheten och inte �r bel�nat f�r tas i f�rvar</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">av Kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i f�rvar, f�r det inte<br/>pantf�rskrivas utan myndighetens tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om datapantbrev ska Kronofogdemyndigheten i st�llet beg�ra att</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">den statliga lantm�terimyndigheten beslutar om att s�dana registrerings�t-<br/>g�rder som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r<br/>vidtas. N�r ett s�dant beslut har meddelats, f�r pantbrevet inte anv�ndas f�r<br/>pants�ttning utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2003:258.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2003:258.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6 kap. 2 och 7 �� samt 12 kap. 5 �

uts�kningsbalken ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

2

Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande

utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller beg�ra att n�gon annan f�rplik-
telse fullg�rs, ska tas i f�rvar.

Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
�gare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslutet
om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndig-
heten beg�ra att den statliga lantm�terimyndigheten beslutar att s�dana re-
gistrerings�tg�rder som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregis-
ter inte f�r vidtas eller att den statliga lantm�terimyndigheten utf�rdar ett
skriftligt pantbrev enligt 8 � n�mnda lag.

Om det kan antas att en s�dan handling som avses i f�rsta eller andra

stycket undanh�lls eller har f�rkommit, ska i st�llet sekundog�lden�ren eller
annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n
Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument ska s�kerst�llas genom registrering av
utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3 kap.
n�mnda lag, ska s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rval-
taren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i
en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.

Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat ska s�kerst�llas genom registrering av utm�t-
ningen enligt den lagen. Detsamma g�ller vid utm�tning av en utsl�ppsr�tt
eller en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsl�ppsr�tter.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 2004:1202.

SFS 2008:542

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:542

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

7 �

3

Egendom som �r i tredje mans besittning f�r tas i f�rvar, f�rseglas

eller m�rkas, n�r en s�dan �tg�rd f�reskrivs i 25 ��. Om ett beslut om ut-
m�tning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man �r registrerad
som pantbrevshavare, f�r Kronofogdemyndigheten beg�ra att den statliga
lantm�terimyndigheten beslutar att s�dana registrerings�tg�rder som anges i
78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r vidtas.

I fr�ga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som �r bel�nade till-

l�mpas best�mmelserna i f�rsta stycket endast om det finns s�rskilda sk�l.
Om egendomen inte tas i f�rvar eller ett s�dant beslut som avses i f�rsta
stycket andra meningen inte meddelas, ska i st�llet f�rbud meddelas inne-
havaren att utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd l�mna ut egendomen
eller vidta n�gon annan �tg�rd med den till skada f�r s�kanden.

Om tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i egendom som tas i

f�rvar, innehar Kronofogdemyndigheten egendomen f�r tredje mannens r�k-
ning.

12 kap.

5 �

4

Pantbrev som g�ller i fastigheten och inte �r bel�nat f�r tas i f�rvar

av Kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i f�rvar, f�r det inte
pantf�rskrivas utan myndighetens tillst�nd.

I fr�ga om datapantbrev ska Kronofogdemyndigheten i st�llet beg�ra att

den statliga lantm�terimyndigheten beslutar om att s�dana registrerings�t-
g�rder som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r
vidtas. N�r ett s�dant beslut har meddelats, f�r pantbrevet inte anv�ndas f�r
pants�ttning utan Kronofogdemyndighetens tillst�nd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2003:258.

4

Senaste lydelse 2003:258.

;