SFS 2008:544 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

080544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av <br/>samf�lligheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft10">att 25, 29 och 66 </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft10">�� lagen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>25 </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>�</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">En samf�llighetsf�rening registreras hos den statliga lantm�terimyn-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">digheten.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Hos den statliga lantm�terimyndigheten ska det f�ras ett samf�llighetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eningsregister f�r inf�ring av de uppgifter som enligt denna lag eller n�gon<br/>annan f�rfattning ska anm�las f�r registrering eller annars tas in i registret. I<br/>registret ska uppgifterna f�ras separat f�r varje l�n. Uppgifter om en samf�l-<br/>lighetsf�rening ska f�ras i den del av registret som avser det l�n d�r f�ren-<br/>ingens styrelse enligt stadgarna har sitt s�te. I fr�ga om registrering i samf�l-<br/>lighetsf�reningsregistret g�ller 15 kap. 4 � f�rstatredje styckena lagen<br/>(1987:667) om ekonomiska f�reningar. H�nvisningen i den paragrafens<br/>tredje stycke ska g�lla klandertalan som avses i 23 � f�rsta stycket och 53 �<br/>andra stycket denna lag. Ett beslut om en s�dan �ndring av stadgarna att sty-<br/>relsens s�te ska flyttas fr�n ett l�n till ett annat f�r dock inte registreras, om<br/>samf�llighetsf�reningens firma p� grund av best�mmelsen i 29 � f�rsta<br/>stycket andra meningen denna lag inte f�r f�ras in i den delen av samf�llig-<br/>hetsf�reningsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">N�rmare best�mmelser om samf�llighetsf�reningsregistret och om avgif-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ter f�r registrering meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">En samf�llighetsf�renings firma ska inneh�lla ordet samf�llighets-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rening. Firman ska tydligt skilja sig fr�n andra registrerade �nnu best�ende<br/>samf�llighetsf�reningsfirmor i samma l�n. F�r registrering av en samf�llig-<br/>hetsf�renings firma g�ller i �vrigt best�mmelserna i firmalagen (1974:156).</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">N�gon annan �n en samf�llighetsf�rening f�r inte anv�nda ordet samf�l-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">lighetsf�rening i sin firma. Den som bryter mot det som nu sagts d�ms till<br/>b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1995:1406.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1995:1406.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:544</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:544</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>66 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">�renden som enligt denna lag ska pr�vas av en lantm�terimyndighet</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">tas, med det undantag som anges i 25 �, upp av den lantm�terimyndighet<br/>inom vars verksamhetsomr�de samf�lligheten �r bel�gen. Om samf�llighe-<br/>ten �r bel�gen inom flera lantm�terimyndigheters verksamhetsomr�den, pr�-<br/>vas �rendet av den statliga lantm�terimyndigheten. Detsamma g�ller om<br/>�rendet r�r flera samf�lligheter som �r bel�gna inom skilda lantm�terimyn-<br/>digheters verksamhetsomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett m�l eller �rende som enligt denna lag ska pr�vas av fastighetsdomstol</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">tas upp av den fastighetsdomstol inom vars omr�de samf�lligheten �r bel�-<br/>gen. Om samf�lligheten ligger under flera fastighetsdomstolar, tas talan upp<br/>av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma g�ller om m�let<br/>eller �rendet r�r flera samf�lligheter som ligger under skilda fastighetsdom-<br/>stolar.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1998:379.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av
samf�lligheter;

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

att 25, 29 och 66

�� lagen

(1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter ska ha f�ljande lydelse.

25

2

En samf�llighetsf�rening registreras hos den statliga lantm�terimyn-

digheten.

Hos den statliga lantm�terimyndigheten ska det f�ras ett samf�llighetsf�r-

eningsregister f�r inf�ring av de uppgifter som enligt denna lag eller n�gon
annan f�rfattning ska anm�las f�r registrering eller annars tas in i registret. I
registret ska uppgifterna f�ras separat f�r varje l�n. Uppgifter om en samf�l-
lighetsf�rening ska f�ras i den del av registret som avser det l�n d�r f�ren-
ingens styrelse enligt stadgarna har sitt s�te. I fr�ga om registrering i samf�l-
lighetsf�reningsregistret g�ller 15 kap. 4 � f�rstatredje styckena lagen
(1987:667) om ekonomiska f�reningar. H�nvisningen i den paragrafens
tredje stycke ska g�lla klandertalan som avses i 23 � f�rsta stycket och 53 �
andra stycket denna lag. Ett beslut om en s�dan �ndring av stadgarna att sty-
relsens s�te ska flyttas fr�n ett l�n till ett annat f�r dock inte registreras, om
samf�llighetsf�reningens firma p� grund av best�mmelsen i 29 � f�rsta
stycket andra meningen denna lag inte f�r f�ras in i den delen av samf�llig-
hetsf�reningsregistret.

N�rmare best�mmelser om samf�llighetsf�reningsregistret och om avgif-

ter f�r registrering meddelas av regeringen.

29 �

3

En samf�llighetsf�renings firma ska inneh�lla ordet samf�llighets-

f�rening. Firman ska tydligt skilja sig fr�n andra registrerade �nnu best�ende
samf�llighetsf�reningsfirmor i samma l�n. F�r registrering av en samf�llig-
hetsf�renings firma g�ller i �vrigt best�mmelserna i firmalagen (1974:156).

N�gon annan �n en samf�llighetsf�rening f�r inte anv�nda ordet samf�l-

lighetsf�rening i sin firma. Den som bryter mot det som nu sagts d�ms till
b�ter.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 1995:1406.

3

Senaste lydelse 1995:1406.

SFS 2008:544

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:544

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

66 �

4

�renden som enligt denna lag ska pr�vas av en lantm�terimyndighet

tas, med det undantag som anges i 25 �, upp av den lantm�terimyndighet
inom vars verksamhetsomr�de samf�lligheten �r bel�gen. Om samf�llighe-
ten �r bel�gen inom flera lantm�terimyndigheters verksamhetsomr�den, pr�-
vas �rendet av den statliga lantm�terimyndigheten. Detsamma g�ller om
�rendet r�r flera samf�lligheter som �r bel�gna inom skilda lantm�terimyn-
digheters verksamhetsomr�den.

Ett m�l eller �rende som enligt denna lag ska pr�vas av fastighetsdomstol

tas upp av den fastighetsdomstol inom vars omr�de samf�lligheten �r bel�-
gen. Om samf�lligheten ligger under flera fastighetsdomstolar, tas talan upp
av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma g�ller om m�let
eller �rendet r�r flera samf�lligheter som ligger under skilda fastighetsdom-
stolar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:379.

;