SFS 2008:544 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

080544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

att 25, 29 och 66

§§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska ha följande lydelse.

25

§

2

En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyn-

digheten.

Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighetsför-

eningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller någon
annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i registret. I
registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en samfäl-
lighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där fören-
ingens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering i samfäl-
lighetsföreningsregistret gäller 15 kap. 4 § första�tredje styckena lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Hänvisningen i den paragrafens
tredje stycke ska gälla klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 §
andra stycket denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att sty-
relsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om
samfällighetsföreningens firma på grund av bestämmelsen i 29 § första
stycket andra meningen denna lag inte får föras in i den delen av samfällig-
hetsföreningsregistret.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om avgif-

ter för registrering meddelas av regeringen.

29 §

3

En samfällighetsförenings firma ska innehålla ordet samfällighets-

förening. Firman ska tydligt skilja sig från andra registrerade ännu bestående
samfällighetsföreningsfirmor i samma län. För registrering av en samfällig-
hetsförenings firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet samfäl-

lighetsförening i sin firma. Den som bryter mot det som nu sagts döms till
böter.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 1995:1406.

3

Senaste lydelse 1995:1406.

SFS 2008:544

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:544

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

66 §

4

�renden som enligt denna lag ska prövas av en lantmäterimyndighet

tas, med det undantag som anges i 25 §, upp av den lantmäterimyndighet
inom vars verksamhetsområde samfälligheten är belägen. Om samfällighe-
ten är belägen inom flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden, prö-
vas ärendet av den statliga lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller om
ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda lantmäterimyn-
digheters verksamhetsområden.

Ett mål eller ärende som enligt denna lag ska prövas av fastighetsdomstol

tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område samfälligheten är belä-
gen. Om samfälligheten ligger under flera fastighetsdomstolar, tas talan upp
av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om målet
eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under skilda fastighetsdom-
stolar.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:379.