SFS 2008:812 Lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

080812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statliga garantier till insättare i utländska
instituts filialer i Sverige;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får ställa ut garantier för att insättare i ett utländskt insti-

tuts filial i Sverige får ersättning motsvarande vad som skulle ha betalats ut
enligt det system för garanti av insättningar som gäller i institutets hemland.
Garantier får dock ställas ut endast om det finns risk för att den utländska ga-
rantin inte kan uppfyllas och en bristande uppfyllelse bedöms medföra stör-
ningar i det svenska finansiella systemet.

Med ett utländskt institut avses ett utländskt bankföretag, ett utländskt

kreditföretag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har eller har haft
tillstånd att ta emot kunders medel på konto.

2 §

Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad som före-

skrivs om avgifter i 15 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den

kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16.

SFS 2008:812

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008